Mer­kels far­vel

BT - - NYHEDER -

BE­GRA­VEL­SE Ver­dens le­de­re var i går sam­let i an­da­eg­tig­hed. For at ta­ge af­sked med en stats­mand, med en mand, hvis død med USAs tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Hen­ry Kis­sin­gers ord vil gø­re ver­den til et fat­ti­ge­re sted.

BRUD Ven­stre-par­ret Bü­ny­a­min Sim­sek og Fat­ma Øk­tem går fra hin­an­den ef­ter na­e­sten 20 års sam­liv. Ven­stre­rå­d­mand i Aar­hus Bü­ny­a­min Sim­sek og hans ko­ne, tid­li­ge­re Ven­stre-fol­ke­tings­med­lem Fat­ma Øk­tem, skal skil­les.

Det med­del­er par­ret på de­res Fa­ce­book-pro­fi­ler. Har ik­ke lyst til at ta­le om det »Den­ne op­da­te­ring er alt an­det end let og sjov at la­ve. Men det er ik­ke al­ting i li­vet, der er let el­ler sjovt, og vi øn­sker at si­ge det­te med vo­res eg­ne ord i ste­det for, at I må­ske hø­rer det igen­nem an­dre. Vi har be­slut­tet os for at la­de For­bund­skans­le­ren sva­re­de ved at be­or­dre fly­et stormet. ’Ter­ror for­bli­ver ter­ror’ Det var uden tvivl hand­lin­ger som den­ne, nu­va­e­ren­de for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel hav­de i tan­ker­ne, da hun holdt en sta­erk min­de­ta­le for sin for­ga­en­ger.

»Vi står igen an­sigt til an­sigt med ra­ed­selsva­ek­ken­de angreb. Vo­re tan­ker ven­der sig kon­stant mod Pa­ris. Mo­ti­ver­ne er nog­le an­dre, om­sta­en­dig­he­der­ne og­så. Men ter­ror for­bli­ver ter­ror,« lød det iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP fra An­gela Mer­kel.

»Fri­hed er sta­er­ke­re end ter­ror og had. Men­ne­ske­lig­hed er sta­er­ke­re end bar­ba­ri,« sag­de hun vi­de­re.

Ud­over Kis­sin­ger og Mer­kel var end­nu en tid­li­ge­re for­bund­skans­ler, Ger­hard Schrö­der, til ste­de i kir­ken, li­ge­som Frank­rigs tid­li­ge­re pra­esi­dent Gi­scard d’Estaing var blandt de 1.800 ga­e­ster, der tog af­sked med Hel­mut Sch­midt.

Og­så uden for kir­ken var ty­ske­re i tu­sind­tal mødt op for at vi­se den sid­ste respekt. os skil­le. Be­slut­nin­gen har va­e­ret sva­er og tung. Vi har haft na­e­sten ty­ve fan­ta­sti­ske år sam­men, og vi øn­sker fort­sat at va­e­re i hin­an­dens liv,« skri­ver de to po­li­ti­ke­re i ens­ly­den­de op­slag på Fa­ce­book, der fort­sa­et­ter:

»Vi hå­ber på for­stå­el­se for, at det ik­ke er no­get, vi har lyst til at ta­le om - ud over med hin­an­den og vo­res na­er­me­ste. Nu ved I be­sked - og I skal vi­de, at vi er gla­de for at ha­ve jer al­le i vo­res liv i dej­li­ge stun­der som i de me­re tri­ste.«

Bu­ny­a­min Sim­sek - 44 år - har va­e­ret med­lem af by­rå­det i Aar­hus si­den 2001 og be­kla­e­der po­sten som rå­d­mand for Børn og Un­ge.

Fat­ma Øk­tem - 41 år - var med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre fra 2011 til val­get i år, hvor hun ik­ke blev gen­valgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.