Iskold Støj­berg

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE i Dan­mark. Telte til flygt­nin­ge er sym­bol­po­li­tik, hvor flygt­nin­ge må yde end­nu et of­fer.« ’Det er ud­ma­er­ke­de for­hold’ I går be­søg­te in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) Thi­sted-lej­ren. at ha­ve ka­pa­ci­tet nok, hvis vi ser et me­get stør­re ry­kind af asylan­sø­ge­re. Det er et spørgs­mål om at ha­ve ka­pa­ci­tet nok til de for­skel­li­ge grup­per af men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark. Vi pri­o­ri­te­rer, at bør­ne­fa­mi­li­er bor i hu­se, og at de kan bo sam­men. Der­for er det vig­tigt at ha­ve den form for ka­pa­ci­tet i over­skud. Og jeg kan be­stemt ik­ke af­vi­se, at der kan kom­me fle­re telt­lej­re.« Der er ik­ke no­get som helst i vej­en med de telte. Det er fi­ne for­hold

In­ger Støj­berg (V), in­te­gra­tions­mi­ni­ster

10 mand pr. telt Der plads til 8 - 10 ma­end i hvert telt, der er la­vet af et pre­sen­nings­ma­te­ri­a­le i kraf­tig gum­mi. Sovepo­ser Bun­de­ne er sik­ret på en må­de, så vand el­ler kold luft hol­des ude af tel­te­ne, hvor der er en felt­seng, en madras og en sovepo­se til hver be­bo­er. Olie­fyr Et olie­fyr sør­ger for, at der igen­nem nog­le ka­na­ler kan pum­pes varm luft, der for­de­les ja­evnt, ind i hvert telt. Strøm Der­u­d­over er der strøm i tel­te­ne, så asylan­sø­ger­ne f. eks. kan op­la­de de­res mo­bil­te­le­fo­ner.

ASYLAN­SØ­GE­RE Maj: 915 Ju­ni: 1.079 Juli: 1.063 Au­gust: 1.825 Sep­tem­ber: 2.761 Ok­to­ber: ca. 3.600

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.