Så me­get er din skjul­te bo­lig­for­mue ste­get i år

BT - - NYHEDER -

BO­LIG De se­ne­ste års pris­stig­nin­ger på bo­lig­mar­ke­det har sat de­res ty­de­li­ge po­si­ti­ve spor i dan­sker­nes fri­va­er­di­er. Ale­ne i årets før­ste hal­vår er fri­va­er­di­er­ne ste­get med he­le 250 mil­li­ar­der kr., hvil­ket sva­rer til en gen­nem­snit­lig frem­gang på na­e­sten 150.000 kr. pr. ejer­bo­lig. Der­med er boligejernes fri­va­er­di nu på det hø­je­ste ni­veau i fem år.

På land­s­plan er der sto­re for­skel­le på fri­va­er­di­er­ne på tva­ers af lan­dets kom­mu­ner. Frem­gan­gen i fri­va­er­di­en har ik­ke over­ra­sken­de va­e­ret hø­jest for kom­mu­ner­ne i by­er­ne om­kring Kø­ben­havn, men og­så by­er som Aar­hus og Roskil­de kla­rer sig pa­ent på li­sten over kom­mu­ner med hø­jest fri­va­er­di.

»Ud­vik­lin­gen i fri­va­er­di­er­ne er i høj grad et spejl­bil­le­de af, hvor­dan ud­vik­lin­gen har va­e­ret på bo­lig­mar­ke­det. Når vi ser ud over he­le lan­det, kan vi se, at fri­va­er­di­er­ne er sti­gen­de i he­le lan­det, men det er klart, at de ge­ne­relt er ste­get mest i lan­dets største by­er, hvor frem­gan­gen har va­e­ret størst på bo­lig­mar­ke­det,« si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig, der er che­fø­ko­nom i Re­al­kre­dit Dan­mark, der har ana­ly­se­ret ud­vik­lin­gen i dan­sker­nes fri­va­er­di­er.

I prin­cip­pet fun­ge­rer din bo­lig som en spa­re­gris. Hver gang du af­dra­ger på et lån i bo­li­gen, øger du din fri­va­er­di, mens fri­va­er­di­en vok­ser mest, når mar­kedspri­ser­ne på hu­se i dit na­bo­lag sti­ger. Først og frem­mest er den sti­gen­de fri­va­er­di så­le­des en god nyhed for de dan­ske bo­li­ge­je­re, som ek­sem­pel­vis kan va­el­ge at bru­ge fri­va­er­di­en til at lå­ne pen­ge til en bil­lig ren­te til hus­for­bed­rin­ger, en rej­se el­ler en ny bil. Yder­li­ge­re pris­stig­nin­ger På den po­si­ti­ve si­de no­te­rer Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig sig des­u­den, at belå­nings­gra­der­ne sam­let set er fal­det over de se­ne­re år. Mens den gen­nem­snit­li­ge ga­eldsa­et­ning i ejer­bo­li­ger­ne lå på 65 pct. i 2012, lig­ger den i dag på 58 pct. Der­for vur­de­rer han og­så, at ud­sig­ten i de Ud­sig­ten til fort­sat la­ve ren­ter og et styr­ket øko­no­misk op­sving gi­ver go­de mu­lig­he­der for yder­li­ge­re pris­stig­nin­ger på bo­lig­mar­ke­det

Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig che­fø­ko­nom i Re­al­kre­dit Dan­mark

kom­men­de år ge­ne­relt ser lys ud for bo­li­ge­jer­ne.

»Ud­sig­ten til fort­sat la­ve ren­ter og et styr­ket øko­no­misk op­sving gi­ver go­de mu­lig­he­der for yder­li­ge­re pris­stig­nin­ger på bo­lig­mar­ke­det. Det vil kun­ne sa­et­te gang i en po­si­tiv selv­for­sta­er­ken­de cir­kel. Da der sta­dig­va­ek er en re­la­tiv høj ga­eld blandt bo­li­ger­ne, ser vi ik­ke no­gen ten­dens til, at dan­sker­ne i stort om­fang er ved at få ap­pe­tit på at op­ta­ge man­ge lån i bo­li­gen,« si­ger han.

Che­fø­ko­no­men an­be­fa­ler der­for bo­li­ge­jer­ne at hol­de øje med, om ren­ten plud­se­lig be­va­e­ger sig opad, da ren­testig­nin­ger vil skub­be bo­lig­pri­ser og fri­va­er­di­er den mod­sat­te vej,

»Skul­le det ske, at ren­ter­ne plud­se­lig sti­ger me­get på kort tid, vil det selv­føl­ge­lig og­så ud­gø­re en risiko for bo­lig­mar­ke­det, isa­er i lan­dets dy­re­ste om­rå­der,« si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.