Jer til det!’

BT - - NYHEDER -

ra­diova­er­ter som Fox News’ Se­an Han­ni­ty om en ’for­da­er­vet ung­dom­skul­tur’. Og selv me­re li­be­ra­le me­di­er som CNN hav­de sva­ert ved at un­der­tryk­ke de­res fora­gel­se, da de man­dag mor­gen vi­ste klip fra nat­tens Ame­ri­can Mu­sic Awards-show i Los An­ge­les, hvor bl.a. Jen­ni­fer lopez op­t­rå­d­te med dét, Se­an Han­ni­ty kal­der ’obs­kø­ne be­va­e­gel­ser’ og i ’strip­per-på­kla­ed­ning’. Og helt galt gik det, da helt nye bil­le­der fra Miley Cyrus’ igang­va­e­ren­de De­ad Petz-tur­né tik­ke­de ind.

Her op­t­rå­d­te den for­hen­va­e­ren­de ’Han­nah Mon­ta­na’stjer­ne så­le­des iført det re­ne in­gen­ting plus en gi­gan­tisk pla­stik­di­l­do.

Men hel­ler ik­ke Mileys di­l­do kan for­ar­ge Emi­lia van Hau­en. Det in­dre og det yd­re »Det er så ek­stremt og til­dels og­så lat­ter­ligt, at det vil va­e­re en pas­sen­de an­led­ning til at ta­le med si­ne børn og un­ge om, hvad det er, Miley Cyrus har gang i. Hel­le­re be­vidst­gø­re dem om, at der er man­ge an­dre må­der at op­fø­re sig på. Sam­ti­dig kan det og­så gi­ve an­led­ning til at ta­le om en in­ter­es­sant sta­tus­for­skel, der her­sker imel­lem det in­dre og det yd­re,« si­ger van Hau­en og for­kla­rer:

»Det er al­min­de­ligt ac­cep­te­ret, at vi ger­ne må for­an­dre og ud­vik­le vo­res in­dre gen­nem vi­den og te­ra­pi. Mens det er snyd at un­der­tryk­ke og for­an­dre sit yd­re el­ler ba­re bru­ge det be­vidst. Of­te kom­mer for­ar­gel­sen og­så af øj­ne­ne, der ser. Hvis man f.eks ser en se­xet Bey­on­cé, så tror man­ge, at det er alt, hun er. Men ba­re for­di man bru­ger sin seksu­a­li­tet, så er man jo og­så me­get an­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.