Kul­tur El­vis var us-el­vis-k

El­vis Pres­leys TCB-Band kom­mer snart til Dan­mark for sid­ste gang, og eks-ka­e­re­sten JoCat­hy Elking­ton kom­mer og­så med

BT - - KULTUR -

THE KING af Tho­mas Hel­mig-tek­sten ’man bli’r nødt til, spør­ge for at få et svar,’ ly­der det na­e­ste spørgs­mål helt na­tur­ligt:

»Jeg har va­e­ret gift to gan­ge si­den mit for­hold til El­vis. Og det spørgs­mål har ik­ke en­gang mi­ne ae­g­te­ma­end stil­let,« si­ger JoCat­hy først med sin fan­ta­sti­ske sydst­a­sac­cent.

Men ef­ter en lil­le pau­se kom­mer sva­ret al­li­ge­vel:

»El­vis var dybt ro­man­tisk. Og­så når det kun var os to ale­ne. Han var en me­get usel­visk el­sker. Han var en me­get ro­man­tisk el­sker, der vi­ste mas­ser af li­den­skab.« Bed­ste­mor til seks I 1975 var El­vis ik­ke la­en­ge­re den un­ge mand, der i 1959 slog igen­nem med ’Heart­bre­ak Ho­tel’. Kiloene sad tungt om­kring li­vet, og i det he­le ta­get var hel­bre­det hel­ler ik­ke som før. Men det ha­em­me­de åben­bart ik­ke ro­ck­kon­gen, når det dre­je­de sig om romantik.

»De ek­stra ki­lo sad pri­ma­ert på ma­ven. El­vis var sta­dig en flot og at­trak­tiv fyr. Han dyr­ke­de mas­ser af sport. Og som el­sker var han som sagt sta­dig me­get ro­man­tisk,« si­ger JoCat­hy. Og så er det ty­de­ligt, at den livslan­ge El­vis-fan nu ger­ne vil snak­ke om no­get an­det.

I dag har ’JC’ to voks­ne søn­ner og ik­ke fa­er­re end seks bør­ne­børn. Og hver­ken de el­ler bed­ste­mor bli­ver El­vis var dybt ro­man­tisk. Og­så når det kun var os to ale­ne

El­vis’ ka­e­re­ste JoCat­hy Elking­ton

no­gen­sin­de tra­et­te af at lyt­te til el­ler snak­ke om El­vis. Skaf­fe­de en ny bil om nat­ten »Jeg kan sta­dig hu­ske, da han gav mig en bil. Jeg hav­de for­talt ham, at min ynd­ligs­far­ve var rød. I ste­det fik jeg en ka­stanje­far­vet Pon­ti­ac Grand Prix. Og han sag­de ’jeg hå­ber, det er o.k. Det var det bed­ste, jeg kun­ne kla­re klok­ken to om nat­ten’. Jeg for­tal­te El­vis, at jeg ik­ke hav­de brug for en ny bil. Men han in­si­ste­re­de.«

Som El­vis’ ka­e­re­ste la­er­te JoCat­hy og­så El­vis far Ver­non og eks-ko­ne Pri­scil­la at ken­de.

Ved fle­re lej­lig­he­der bad El­vis ’JC’ om at snak­ke med Pri­scil­la for at få lov til at ha­ve de­res dat­ter Lisa Ma­rie bo­en­de nog­le ek­stra da­ge.

Men trods El­vis’ til ti­der kom­pli­ce­re­de pri­vat­liv, er min­der­ne om de 100 da­ge i 1975 ude­luk­ken­de po­si­ti­ve.

»El­vis ta­enk­te altid på an­dre - al­le om­kring ham. Han var altid ae­r­ligt in­ter­es­se­ret i an­dres me­nin­ger og in­ter­es­ser. Han el­ske­de at syn­ge til langt ud på nat­ten, gå ud med ven­ner­ne og spil­le ra­ck­et­ball. Og det er al­le de go­de min­der, jeg gla­e­der mig til at de­le med dan­sker­ne,« si­ger JoCat­hy, der til slut de­ler det ene­ste dår­li­ge El­vis-min­de - døds­da­gen 16. au­gust 1977.

»Det var ba­re tolv da­ge ef­ter min egen bryl­lups­dag. Og jeg hu­sker det desva­er­re, som var det i går. Min sø­ster, der ar­bej­de­de på det ho­spi­tal, som han blev kørt til, rin­ge­de. Hun så am­bu­lan­cer­ne og hør­te nyhe­den. Og først tro­e­de jeg slet ik­ke på det. Selv i dag vir­ker det uvir­ke­ligt,« si­ger JoCat­hy for før­ste gang med sorg i stem­men.

JoCat­hy Elking­ton del­ta­ger kun i ar­ran­ge­men­tet i Ran­ders 8. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.