Pres­ley imod Gra­celand-DK

BT - - KULTUR -

RETS­SAG »Det gi­ver slet in­gen me­ning,« så­dan si­ger Danmarks største El­vis­fan Hen­rik Knud­sen om rets­sa­gen, der nu tru­er hans livsva­erk ’Gra­celand Ran­ders’. »Jeg har tak­ke­bre­ve fra bå­de El­vis’ dat­ter Lisa-Ma­rie og hans en­ke Pri­scil­la. De er beg­ge vildt gla­de for det enor­me styk­ke ar­bej­de, vi gør for El­vis’ min­de og mu­sik. I mig har de en mand, der hver ene­ste dag bru­ger al sin tid på at gø­re re­k­la­me for El­vis Pres­ley. Og nu vil de ha­ve mig til at hol­de ka­eft. Hvor­for,« spør­ger Hen­rik Knud­sen uden at for­ven­te no­get for­nuf­tigt svar. Alt var o.k. juri­disk Da Hen­rik i 2011 åb­ne­de sin dan­ske pen­dant til El­vis-pa­la­e­et i Memp­his, sør­ge­de han for, at alt var o.k., og­så juri­disk. Det var bl.a. der­for han kald­te sin turi­stat­trak­tion ’Gra­celand Ran­ders’. Men nu er der gå­et pen­ge og ju­ra i nostal­gi­en og ka­er­lig­he­den til al­le ti­ders største ro­ck­stjer­ne, El­vis Pres­ley. Det dre­jer sig om pen­ge »Jeg tror egent­lig ik­ke, at de vil ha­ve, at vi luk­ker. Men det dre­jer sig ene og ale­ne om pen­ge. de vil nok ha­ve en stør­re bid af ka­gen,« si­ger Hen­rik Knud­sen, der i va­er­ste fald vil mi­ste halvan­den mil­li­on kro­ner. Med til hi­sto­ri­en hø­rer det, at det hver­ken er Pri­scil­la el­ler Lisa Ma­rie Pres­ley, men der­i­mod en ny tre­di­e­part, der vil tvin­ge dan­ske Hen­rik ned med nak­ken. Og El­vis-ka­e­re­sten JoCat­hy Elking­ton, der be­sø­ger Ran­ders til ja­nu­ar, for­står hel­ler ik­ke pro­ble­met.

»Man skal le­de la­en­ge for at fin­de en per­son, der gør me­re for El­vis’ mu­si­kal­ske og kul­tu­rel­le arv. Hen­rik er en fan­ta­stisk mand,« si­ger Elking­ton til BT. Men trods de juri­di­ske pro­ble­mer er Hen­rik sta­dig ta­endt.

»Vo­res og de­res ad­vo­ka­ter ar­bej­der på sa­gen hver dag. Der er rets­mø­de midt i ja­nu­ar. Og imens ny­der vi sta­dig mu­sik­ken,« si­ger Knud­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.