Fuld til­lid til B

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRE­DET – FOR NU Vi er over­be­vi­ste om, at vi har en sta­erk trup, som vil gi­ve stor gla­e­de til en fan­ba­se, som fortje­ner alt. Rafael Benítez er den ud­valg­te til at få suc­ces med det­te hold

Fl­oren­ti­no Pérez

Re­al Madrid ef­ter 12 run­der kun lig­ger num­mer tre i La Liga, seks po­int ef­ter FC Bar­ce­lo­na på før­ste­plad­sen, og det skyl­des blandt an­det lør­da­gens af­klaps­ning.

»Vi spil­le­de en me­get dår­lig kamp, og det sker, men det var ik­ke på grund af man­gel på at­ti­tu­de,« for­tal­te Fl­oren­ti­no Pérez. For­står fru­stra­tio­ner­ne Klubpra­esi­den­ten ud­tryk­te stor for­stå­el­se for fan­se­nes fru­stra­tion oven på to ne­der­lag i tra­ek, men han un­der­stre­ge­de sam­ti­dig stor til­tro til, at den sport­s­li­ge si­tu­a­tion ven­der.

»Vi er over­be­vi­ste om, at vi har en sta­erk trup, som vil gi­ve stor gla­e­de til en fan­ba­se, som fortje­ner alt. Rafael Benítez er den ud­valg­te til at få suc­ces med det­te hold, som har kaempet hårdt si­den ja­nu­ar. Nu har han me­re end no­gen­sin­de brug for støt­ten fra al­le vo­res til­ha­en­ge­re,« sag­de Fl­oren­ti­no Pérez.

Rafael Benítez blev an­sat som tra­e­ner i som­mer, og de sport­s­li­ge pro­ble­mer be­gynd­te iføl­ge pra­esi­den­ten så­le­des al­le­re­de i ja­nu­ar, mens Car­lo An­ce­lot­ti sta­dig stod i spid­sen for hol­det. Det er an­gi­ve­ligt en af grun­de­ne til, at der fort­sat er til­lid til, at den span­ske tra­e­ner kan ind­fri de sto­re sport­s­li­ge for­vent­nin­ger i ho­ved­stads­klub­ben.

De man­ge spe­ku­la­tio­ner om Rafael Benítez’ frem­tid i Re­al Madrid er alt­så sat på pau­se, men spørgs­må­let er, om tra­e­ne­ren og­så har fuld op­bak­ning i trup­pen. Fle­re ryg­ter har gå­et på, at spil­ler­ne er util­fred­se med Rafael Benítez’ de­fen­si­ve til­gang til spil­let.

Re­al Madrids sto­re po­rtu­gi­si­ske stjer­ne, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, er én af dem, der an­gi­ve­ligt er util­freds med tra­e­ne­ren, og den 30-åri­ge an­gri­ber har der­for na­tur­ligt nok og­så va­e­ret ryg­tet va­ek fra klub­ben. Se­ne­st har Man­che­ster Uni­teds ma­na­ger, Lou­is van Gaal, ud­vist of­fi­ci­el in­ter­es­se for at hen­te den me­ga­stjer­nen til­ba­ge til klub­ben, hvor han fejre­de sto­re tri­um­fer fra 2003 til 2009.

Re­al Madrid spil­ler na­e­ste kamp i mor­gen, når hol­det mø­der Shakh­tar Do­netsk i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.