’Kun­ne ik­ke va­e­re va­er­re’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KONGEKRISE Men Re­al Madrid er alt for rundt på gul­vet til at skif­te tra­e­ner nu, me­ner fod­bold­jour­na­list Lu­na Chri­sto­fi.

»Jeg tror sim­pelt­hen ik­ke, man ved, hvad man skal stil­le op. Fl­oren­ti­no Pérez er pres­set li­ge i øje­blik­ket. Han har en rets­sag i mor­gen, hvor han er ble­vet sla­ebt i ret­ten for at ha­ve aen­dret sta­tut­ter­ne i Re­al Madrid (klub­bens be­stem­mel­ser, red.). Det kan bli­ve en me­get af­gø­ren­de sag for ham,« si­ger Chri­sto­fi, der dog ser kla­re svag­he­der hos Benítez:

»Der er virkelig et an­s­pa­endt for­hold mel­lem spil­ler­ne og tra­e­ne­ren. Man kan se det til kam­pe­ne, i kom­mu­ni­ka­tio­nen fra ba­en­ken og ud til ba­nen. ’Ra­fa’ har sin egen stil, men den er slet ik­ke gå­et rent ind hér. Han tror ik­ke på et jovi­alt, kam­me­rat­ligt for­hold til spil­ler­ne, og det står i ska­e­ren­de kon­trast til An­ce­lot­ti.«

Op til ’El Clási­co’ var fle­re ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er fra Re­al Madrid i om­løb. Klub­bens ube­tin­ge­de su­per­stjer­ne, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve et uhy­re sva­ert for­hold til Rafael Benítez, hvis de­fen­si­ve tak­tik skul­le va­e­re kom­met un­der pres, da spil­ler­ne øn­sker fri­e­re tøj­ler.

»Der har va­e­ret mas­ser af in­di­ka­tio­ner på, at det ik­ke har va­e­ret, som det skul­le va­e­re, og det blev ud­løst for åben ska­erm og 600 mil­li­o­ner tv­se­e­re. Med he­le ver­den som vid­ner blev det ba­re bla­est op på det sto­re la­er­red. Og det er selv­føl­ge­lig for­fa­er­de­ligt for Re­al Madrid,« si­ger Ni­els Chri­sti­an Frederiksen. Den her kamp var ba­re et sym­bol på, at den er helt gal i Re­al Madrid. Der er in­gen ’hvid tråd’ i de­res ar­bej­de, og så­dan har det va­e­ret i åre­vis, si­den Ga­la­cti­cos-pro­jek­tet star­te­de

Ni­els Chri­sti­an Frederiksen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.