Be­kra­ef­ter nej til DBU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRY­DER TAVS­HED til ud­valg­te jour­na­li­ster, be­kra­ef­ter Mi­cha­el Laud­rup med eg­ne ord for før­ste gang, hvor­for han valg­te at si­ge nej til DBU, in­den det kom til egent­li­ge kon­trakt­for­hand­lin­ger.

’Til et så be­tyd­nings­fuldt job som land­stra­e­ner i Dan­mark skal man va­e­re 100 pro­cent sik­ker i sit valg og sam­ti­dig og­så pa­rat til at op­fyl­de al­le de krav, som bli­ver stil­let, på og isa­er uden for ba­nen. At va­e­re land­stra­e­ner i dag er nem­lig ik­ke kun at for­be­re­de Danmarks 11 bed­ste spil­le­re til den na­e­ste kamp. Så jeg gik og spe­ku­le­re­de et styk­ke tid over tin­ge­ne. Jeg vil ger­ne in­drøm­me, at det var et me­get van­ske­ligt valg, men i sid­ste en­de valg­te jeg alt­så at tak­ke pa­ent nej,’ skri­ver Mi­cha­el Laud­rup blandt an­det i e-mai­len iføl­ge Po­li­ti­ken.

Han skri­ver det ik­ke di­rek­te, men for­mu­le­rin­gen om at skul­le va­e­re ’pa­rat til at op­fyl­de al­le de krav, som bli­ver stil­let, på og isa­er uden for ba­nen’ flug­ter me­get godt med BTs op­lys­nin­ger om, at det an­gi­ve­ligt ik­ke har til­talt Mi­cha­el Laud­rup, at DBU i end­nu hø­je­re grad øn­sker at be­nyt­te si­ne mest pro­fi­le­re­de an­sig­ter i kom­merci­el øje­med. Han har gan­ske en­kelt ik­ke lyst til at del­ta­ge i ret me­get me­re end det, der har med tra­e­ner­ar­bej­det og de mest nød­ven­di­ge sponsorar­ran­ge­men­ter at gø­re. Po­si­tiv di­a­log mel­lem par­ter­ne Mi­cha­el Laud­rups be­slut­ning om at bry­de må­ne­ders tavs­hed skyl­des, at DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Bret­ton-Mey­er, i går be­kra­ef­te­de, Det tå­le­li­ge ne­der­lag

Dat det var Laud­rup selv, der trak sig fra di­a­lo­gen med DBU.

»Han me­ner ik­ke, at land­stra­e­nerjob­bet er det ret­te for ham på nu­va­e­ren­de tids­punkt. Det har han haft si­ne per­son­li­ge år­sa­ger til,« si­ger Claus Bret­ton-Mey­er til BT.

Al­le­re­de i marts ane­de man, hvor det bar hen, da Bri­an Laud­rup til Ka­nal 5 sag­de føl­gen­de om sin sto­re­brors lyst til at over­ta­ge ef­ter Mor­ten Ol­sen: Jeg vil ger­ne in­drøm­me, at det var et me­get van­ske­ligt valg

Mi­cha­el Laud­rup om at si­ge nej

til DBU iføl­ge Po­li­ti­ken

»Er det så et af hans drøm­me­mål og øn­sker at bli­ve dansk land­stra­e­ner? Det er jeg en lil­le smu­le usik­ker på. Med den­ne her nye kon­stel­la­tion in­den for DBU-le­del­sen, og den må­de den ta­ck­ler ting, er jeg me­get i tvivl.«

Bå­de Mi­cha­el Laud­rup og Claus Bret­ton-Mey­er be­teg­ner dog di­a­lo­gen mel­lem par­ter­ne som ’po­si­tiv’.

Det er ik­ke før­ste gang, Mi­cha­el Laud­rup af­vi­ser DBU. Da Mor­ten Ol­sen i 2011 hav­de an­non­ce­ret, at han vil­le stop­pe i 2012 – for si­den at om­be­stem­me sig – tak­ke­de Laud­rup og­så nej.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få yder­li­ge­re kom­men­ta­rer fra Mi­cha­el Laud­rup.

BT Sporten, tors­dag 19. novem­ber 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.