To ve­je til suc­ces

BT - - VM I DANMARK -

MÅLSA­ET­NING Klavs Bruun Jør­gen­sen og kvin­delands­hol­det stemp­le­de i går ind i lands­holds­lej­ren, hvor den nu står på 12 da­ges in­ten­si­ve for­be­re­del­ser, in­den man 5. de­cem­ber ta­ger hul på VM på hjem­me­ba­ne. I sam­me om­ba­e­ring blev målsa­et­nin­gen for de dan­ske me­dal­je­kan­di­da­ter pra­e­sen­te­ret. El­ler ret­te­re blev to målsa­et­nin­ger pra­e­sen­te­ret. Som Ul­rik Wil­bek, sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund (DHF), for­kla­rer, er der ta­le om en to­delt stør­rel­se, for­di der til som­mer ven­ter et OL, hvor bå­de DHF og Team Dan­mark sat­ser på, at kvin­delands­hol­det er med. »Vi har sam­men med Team Dan­mark la­vet en målsa­et­ning om at bli­ve blandt de syv bed­ste, så vi kan kva­li­fi­ce­re os til OL. Det er det, vi kal­der for en ’ac­cep­ta­bel’ målsa­et­ning. Det var det sam­me, der gjaldt for her­rer­ne til de­res VM i ja­nu­ar. Men der­u­d­over har vi selv­føl­ge­lig vo­res over­ord­ne­de målsa­et­ning i DHF, som går på, at vi skal i se­mi­fi­na­ler­ne, så vi kom­mer til at spil­le om me­dal­jer,« si­ger Wil­bek.

»Selv­føl­ge­lig snak­ker Klavs og jeg og­så om det, men det er me­re

KORT OM VM

DANMARKS GRUP­PE VM SPIL­LES DER SPIL­LES sport­s­che­fen og po­li­ti­ker­ne, de den en­de­ligt ud,« for­kla­rer U bek.

Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jø med­del­te på gårs­da­gens pres at han er op­ti­mist før VM, ford godt ud over he­le linj­en’. Men ger i før­ste om­gang at la­e­ne sig o mest for­sig­ti­ge af de to målsa­etn

»Jeg vil bli­ve vold­somt skuf­fe ik­ke kom­mer i en kvart­fi­na­le os en plads i OL-kva­li­fi­ka­tion helt over­ord­net - og det er så Woz­ni­a­cki-ag­tigt, som det ove kan bli­ve - må vi ta­ge en kamp gen, og så må vi se, hvor man vi får i pulj­en, og hvem vi kom at mø­de se­ne­re hen. For det bl vig­tigt i for­hold til re­sten af turn Der er an­dre end os, der ger­ne he­le lor­tet,« si­ger Klavs Bruun.

Skal genop­byg­ge kul­tu­ren

»Hvis DHF ser så­dan på det ik­ke no­get pro­blem med det. D fint. Men jeg hol­der sta­dig fast her er et hold, der har få­et én me­dal­je og el­lers ik­ke har vund Det hand­ler om, at vi skal i g at byg­ge en vin­der­kul­tur op p lands­hold. Det er det, her­rer­ne Selv­om de spil­ler dår­ligt el­ler ik mål i et kvar­ter, tror de sta­dig kan vin­de. Og det lig­ger ba­re i her hold.«

Det kan ly­de en smu­le fors land­stra­e­ne­rens si­de, men Klav un­der­stre­ger, at han ik­ke er i g at nedt­o­ne for­vent­nin­ger­ne, fø sten be­gyn­der på hjem­me­ba­ne

»Jeg har ik­ke ta­get det her j ta­be. Jeg vil ger­ne vin­de. Men je respekt for, at det her hold ik­ke det ret me­get. Det er jo det, jeg s med til at byg­ge op igen. At ma her for­nem­mel­se af, at uan­set sker, kan du sto­le på, at Danm skal nå langt til slut­run­der­ne.«

I går mød­te der 19 spil­le­re op holds­lej­ren, men land­stra­e­ne med Klavs Bruun og Sø­ren H skal ha­ve bar­be­ret trup­pen n spil­le­re in­den den før­ste VM Dan­mark rej­ser se­ne­re i denn Spanien for at te­ste for­men af nesi­en, Ango­la og va­ert­s­na­tio­ne

Lands­hol­det åb­ner VM mod de­cem­ber i Boxen i Her­ning, hv der­ne spil­ler al­le de­res kamp slut­run­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.