Lot­te Gri­gel

BT - - VM I DANMARK -

AL­DER: AEGTESTAND:

UD­DAN­NEL­SE: BARN­DOM­S­KLUB: NU­VA­E­REN­DE KLUB:

A-LAND­SKAM­PE:

GLAD IGEN Kan man til et hånd­bold-VM ud­ta­ge en spil­ler, der ik­ke har va­e­ret i kampak­tion i halvan­den må­ned? Spør­ger man Lot­te Gri­gel er sva­ret et ube­tin­get ’ja’.

»Selv­føl­ge­lig er det ik­ke no­gen op­ti­mal si­tu­a­tion, at jeg si­den mit brud med Team Es­b­jerg kun har spil­let to kam­pe på lands­hol­det i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Men jeg har alt­så holdt for­men ved li­ge i FC Midtjyl­land, li­ge­som lands­hol­dets fy­si­ske tra­e­ner (Li­ne Hov­gaard, red.) har holdt mig til il­den og der­med gjort mi­ne skud skar­pe­re end la­en­ge. Der­for fø­ler jeg mig klar,« si­ger Lot­te Gri­gel.

Lør­dag stod hun frem på TV2 for at forta­el­le om år­sa­gen til sit plud­se­li­ge klubs­kif­te til rus­si­ske Ro­stovDon, og over for BT ud­dy­ber hun nu sin op­sigtsva­ek­ken­de re­ak­tion, der in­klu­de­re­de et nej til at kø­re hjem i spil­ler­bus­sen ef­ter en kamp mod HC Oden­se.

»De sid­ste måneder i Team Es­b­jerg kom­mu­ni­ke­re­de tra­e­ne­ren (Lars Frederiksen, red.) over­ho­ve­det ik­ke med mig. Jeg har for­søgt at fin­de svar på hans re­ak­tion, men er sta­dig ufor­stå­en­de. Må­ske har det no­get at gø­re med, at jeg for­la­en­ge­de min kon­trakt med Team Es­b­jerg i ja­nu­ar for yder­li­ge­re to sa­e­so­ner uden hans vi­den­de og an­be­fa­ling. Men det er kun ga­et­te­ri­er fra min si­de,« si­ger Lot­te Gri­gel, der af­vi­ser, at hun i sin sid­ste tid i klub­ben re­a­ge­re­de ne­ga­tivt over, at hun kun fik spora­disk spil­le­tid.

»Det har ab­so­lut in­tet med det­te at gø­re. I sid­ste sa­e­son hav­de jeg Jo­han­na Ahlm som play­ma­ker­kol­le­ga, mens jeg i den­ne sa­e­son skul­le de­le plad­sen med Esta­va­na Pol­man. Den rol­le be­fandt jeg mig ud­ma­er­ket med,« si­ger Lot­te Gri­gel.

Frem­over får hun dan­ske­ren Jan Les­lie som tra­e­ner i Ro­stov-Don.

»Jeg har end­nu ik­ke be­søgt klub­ben, for­di ar­bejds­til­la­del­sen først nu er kom­met i or­den. Men jeg er sten­sik­ker på, at val­get er for­nuf­tigt. Det er en in­ter­na­tio­nal stor­klub, der har en tra­e­ner, som vil bak­ke mig op,« si­ger Lot­te Gri­gel. In­gen VM-pro­ble­mer Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen ser in­gen pro­ble­mer i at ud­ta­ge Lot­te Gri­gel til den dan­ske VMtrup.

»Slet ik­ke. Hun gjor­de det frem­ra­gen­de i vo­res EM-land­skam­pe i ok­to­ber mod Tyr­ki­et og Portu­gal. Nu får hun i we­e­ken­den yder­li­ge­re tre kam­pe ved en fi­re-na­tio­ners-tur­ne­ring i Spanien, og ved VM ind­le­der vi for­sig­tigt mod Ja­pan, Tu­nesi­en og Ser­bi­en. Så når vi ved VM for al­vor te­stes af Un­garn, vil hun for­in­den ha­ve spil­let seks kam­pe,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen uden at han dog vil ud­ste­de ga­ran­ti for Lot­te Gri­gels VM-ud­ta­gel­se.

»Jeg har stort set trup­pen klar in­de i mit ho­ved. Må­ske mel­der jeg den ud, in­den vi sidst på ugen rej­ser til Spanien. Men ind­til vi­de­re va­el­ger jeg at hol­de den for mig selv. Det kan jo va­e­re, at ob­ser­va­tio­ner ved de na­e­ste da­ges tra­e­nin­ger, får mig til at aen­dre min me­ning,« si­ger han.

Rusland

24 år

Ka­e­re­ste med Chri­stof­fer Knud­sen

La­e­ser de­sign­kul­tur

og øko­no­mi KVIK Es­b­jerg

Ro­stov-Don,

52 (100 mål)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.