5 ÅR Tre ma­end bag bør­ne­nes hel­ve­de

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG fi­re børn, som var i al­de­ren to til ot­te år. Over­gre­be­ne do­ku­men­te­re­de han med sit ka­me­ra og del­te bil­le­der med an­dre pa­edo­fi­le - blandt an­dre Auke V.

Som ho­ve­d­ad­mi­ni­stra­tor af ’Ho­ar­ders Hell’ og me­dad­mi­ni­stra­tor af et til­sva­ren­de net­va­erk kal­det ’The Love Zo­ne’ er TL og­så til­talt for med­vir­ken til mis­brug af an­dre børn, for­di han ef­ter an­kla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se op­for­dre­de bru­ger­ne til at be­gå nye over­greb og ta­ge bil­le­der af det, hvis de fort­sat vil­le be­va­re de­res med­lem­skab af net­va­er­ket. Iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet har han des­u­den be­sid­det og ud­bredt sto­re ma­eng­der bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le.

Selv­om dan­ske­ren skab­te ’Ho­ar­ders Hell’, var han ik­ke ale­ne om at ad­mi­ni­stre­re det. Den 34-åri­ge au­stra­li­er Shan­non McCoo­le og Auke V. fra Hol­land var me­dad­mi­ni­stra­to­rer af si­tet, for­tal­te sidst­na­evn­te un­der sin vid­ne­for­kla­ring. Som ho­ve­d­ad­mi­ni­stra­tor hav­de TL bru­ger­nav­net A1 (ad­mi­ni­stra­tor 1, red.), Han for­tal­te mig, da vi sad i bi­len, at han hav­de pla­ner om at kø­be en ba­by

Auke V. om TL

mens de an­dre kald­te sig A2 og A3.

»Han (TL, red.) star­te­de det og fik Skee (Shan­non McCoo­le, red.) med. Til sidst spurg­te de, om jeg og­så vil­le va­e­re ad­min,« for­kla­re­de Auke V.

Dan­ske­ren og hol­la­en­de­ren mød­te hin­an­den på et chat­forum. I 2010 mød­tes de for før­ste gang i den vir­ke­li­ge ver­den, da TL rej­ste til Hol­land for at be­sø­ge sin pa­edo­fi­le kam­me­rat. Tu­ren til Ru­ma­e­ni­en Ef­ter nog­le da­ge i Hol­land kør­te de til Ru­ma­e­ni­en i dan­ske­rens bil. I ret­ten for­kla­re­de hol­la­en­de­ren, at han un­der­vejs fandt ud af, at TL vil­le til Ru­ma­e­ni­en for at skaf­fe et spa­ed­barn, han vil­le ta­ge med til Dan­mark og mis­bru­ge seksu­elt.

»Han for­tal­te mig, da vi sad i bi­len, at han hav­de pla­ner om at kø­be en ba­by. Jeg tog det ik­ke al­vor­ligt til at be­gyn­de med, det var jo en van­vit­tig ide,« sag­de Auke V.

Ef­ter en uges tid rej­ste Auke V. med fly til­ba­ge til Hol­land. I ret­ten for­kla­re­de han, at han rej­ste, da det gik op for ham, at TL men­te det al­vor­ligt, da han sag­de, at han vil­le kø­be et spa­ed­barn.

»Det er min op­fat­tel­se, at hvis han kun­ne ha­ve gjort det, så vil­le han ha­ve gen­nem­ført det,« for­kla­re­de Auke V.

Auke V. er i før­ste in­stans ble­vet idømt fem års fa­engsel. Sa­gen er an­ket.

Ef­ter pla­nen skal au­stral­ske Shan­non McCoo­le vid­ne den 2. de­cem­ber via et vi­de­o­link fra Au­stra­li­en. Han af­so­ner en dom på 35 års fa­engsel for at ha­ve va­e­ret ad­mi­ni­stra­tor af pa­edo­fi­li­netva­er­ke­ne samt seksu­elt mis­brug af børn.

I en pe­ri­o­de på tre år mis­brug­te den 33-åri­ge au­stral­ske mand syv små børn, som han af sta­ten var an­sat til at pas­se på i sit job som so­ci­a­l­ar­bej­der. Dan­ske TL har er­kendt, han har va­e­ret i be­sid­del­se af : bør­ne­por­no­gra­fi­ske bil­le­der bør­ne­por­no­gra­fi­ske vi­deo­er Idømt fem års fa­engsel i sa­gen i Hol­land. Vid­ne­de i går i Ran­ders om sin tur til Ru­ma­e­ni­en med TL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.