’HER ER MIN LØN -

BT - - NYHEDER -

Eli­as Toft Han­sen:

Løs­nin­gen er sim­pel: Lad va­e­re med at gi­ve en øre til Rø­de Kors, det valg traf jeg for man­ge år si­den, da jeg først la­er­te om Rø­de Kors uri­me­ligt hø­je løn­nin­ger til blandt an­det ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren. Des­u­den kan jeg virkelig ik­ke se, hvad vi skal med Rø­de Kors. De kun­ne li­ge­så godt skif­te navn i Dan­mark til Rø­de Halv­må­ne. Ron­ni Syl­vest:

For­står ik­ke, hvad der er så uri­me­ligt med den løn??? Hvis man vil ha­ve den bed­ste mand på po­sten, så må man be­ta­le det, han ko­ster. El­lers fin­der han ba­re et an­det sted at ar­bej­de. Det kan godt va­e­re, at det for den al­min­de­li­ge dan­sker ly­der som man­ge pen­ge. Men i for­hold til det ar­bej­de der lig­ger og i for­hold til er­hvervs­li­vet, så er det alt­så na­e­sten in­gen ting. Lou­i­se von Wei­ler:

Ka­e­re An­ders La­de­karl, jeg har slet ik­ke no­get grund­lag for at be­døm­me din kon­trakt, men jeg kan da be­døm­me at du er us­a­ed­van­lig mo­dig og står frem som et for­bil­le­de for åben­hed. Det kan man kun ha­ve respekt for. Ma­ria Hof­f­man Ras­mus­sen:

An­ders - du er al­le pen­ge­ne va­erd! Og du skal da be­løn­nes for det »kald« det er at va­e­re top-chef i en pro­fes­sio­nel or­ga­ni­sa­tion. At folk kal­der dig pam­per, skam­løs, tyv og det der er va­er­re, vid­ner ba­re om de­res uvi­den­hed om dit ar­bej­de! Met­t­hea An­der­sen:

Un­drer mig, du får den løn. Hvor kom­mer al­le de pen­ge fra. Folk på kon­tant­hja­elp mi­ster, mens an­dre får me­re, end de be­hø­ver. Tag over ho­ve­d­et, tøj på krop­pen, mad, me­di­cin, pen­ge til høj­ti­der for børn og bør­ne­børn. Fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Der er fle­re nu, der ik­ke har dis­se ting. Pen­ge mang­ler lan­det ik­ke, hvis al­le ta­enk­te på hin­an­den. Ka­ri­na Stral­ner:

Jeg for­står ik­ke, man på den ene si­de vil hja­el­pe men­ne­sker i nød og sam­ler pen­ge ind kon­stant. For så at mal­ke kas­sen for pen­ge med ka­em­pe løn­nin­ger. Jeg har slet ik­ke lyst til at se det in­ter­ne regn­skab. Tove Ire­ne Ba­ek­gaard Chri­sten­sen:

Ja han kan jo selv be­ta­le for alt ulandshjaelp, der er in­gen der er så me­get va­erd, og han får nok al­le si­ne rej­ser be­talt af Rø­de Kors og­så. Ik­ke så sa­ert, de skal sam­le pen­ge ind he­le ti­den. Jeg er ble­vet an­sat til en løn, som be­sty­rel­sen i sin tid fandt pas­sen­de.

An­ders La­de­karl, Ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Dansk

Rø­de Kors

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.