Carl Holst bla­e­ste på al­le ad­vars­ler

BT - - NYHEDER -

Kort ef­ter Carl Holst bli­ver ud­na­evnt til for­svars­mi­ni­ster, kom­mer det frem, at han - i over­ens­stem­mel­se med reg­ler­ne - står til et ef­ter­ve­der­lag i form af et års løn fra Re­gion Syd­dan­mark oven i sin mi­ni­ster­løn. Ef­ter mas­siv kri­tik va­el­ger Holst at gi­ve af­kald på knap halv­de­len af ve­der­la­get. Da Carl Holst an­sa­et­ter Chri­sti­an Ingemann som spin­dok­tor, af­slø­res det, at Ingemann har hjul­pet Holst un­der valg­kam­pen til Fol­ke­tin­get, selv om Ingemann den­gang var an­sat af Re­gion Syd­dan­mark. Først af­vi­ser Holst an­kla­ger­ne, men se­ne­re be­kla­ger han: »Jeg har ik­ke haft til hen­sigt at ly­ve.« BT af­slø­rer, at Carl Holst har brugt Re­gion Syd­dan­marks pen­ge til at be­ta­le en kon­su­lent for ta­ler og ind­la­eg, der in­tet hav­de med Holsts job som re­gions­rå­ds­for­mand at gø­re. Re­gio­nen aen­dre­de fak­tu­ra for at skju­le ud­gif­ter­ne. Det fik den nye re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­se (V) til at be­stil­le en ek­stern un­der­sø­gel­se. Det er ulov­ligt. [...] alt ty­der på, at han bry­der loven

Ro­ger Buch, forsk­nings­chef

BILAGSFIFLERI Den tid­li­ge­re for­mand i Re­gion Syd­dan­mark Carl Holst (V) be­stil­te i mindst et til­fa­el­de en ta­le på re­gio­nens reg­ning på trods af, at han var ad­va­ret om, at ta­len in­tet hav­de med re­gio­nen at gø­re, og at han selv skul­le be­ta­le. Det er nu kom­met frem i en ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se, der blev be­stilt, ef­ter BT i slut­nin­gen af sep­tem­ber af­slø­re­de, at Re­gion Syd­dan­mark fik aen­dret en fak­tu­ra, så ud­gif­ter for i alt 16.000 kr. - som Carl Holst hav­de haft til tre ta­ler og et ind­la­eg i 2012 og 2013 - blev ano­ny­mi­se­ret.

Ano­ny­mi­se­rin­ger­ne be­tød, at Carl Holsts navn blev fjer­net fra fak­tu­ra­er­ne, li­ge­som ‘for­mål’, ‘tid’ og ‘sted’ blev fjer­net, så det ik­ke kun­ne ses, at pen­ge­ne var brugt til Carl Holst.

Der­med kun­ne of­fent­lig­he­den ik­ke få kend­skab til, hvor­vidt re­gio­nen i strid med reg­ler­ne be­tal­te for ta­ler, der ik­ke tjen­te re­gio­nens in­ter­es­ser, til Carl Holst, . Carl Holst har gen­tag­ne gan­ge af­vist at ha­ve kend­skab til den sta­er­kt pro­ble­ma­ti­ske sag, hvor re­gio­nen skjul­te hans ud­gif­ter for of­fent­lig­he­den, men en na­er­la­es­ning af rap­por­ten fra Kro­mann Re­u­mert vi­ser, at Carl Holst som mini­mum var klar over, at ad­mi­ni­stra­tio­nen i re­gio­nen i fle­re til­fa­el­de var dybt be­kym­ret og di­rek­te ad­va­re­de ham imod at la­de de syd­dan­ske skat­tey­de­re be­ta­le. In­gen re­gio­nal in­ter­es­se Så­le­des re­fe­re­res der i rap­por­ten til, at Carl Holst trod­se­de em­beds­ma­en­de­nes ad­vars­ler, når de ad­va­re­de ham om, at re­gio­nen ik­ke skul­le be­ta­le reg­nin­ger­ne for ta­ler­ne: ‘... hvis der blev gjort op­ma­er­k­som på pro­blem­stil­lin­gen, blev den en­kel­te ta­le ef­ter krav fra den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand (Carl Holst red.) ud­ar­bej­det al­li­ge­vel,’ står der.

I rap­por­ten na­ev­nes et kon­kret op­la­eg i Li­be­ralt Oplys­nings­for­bund, som Carl Holst be­stil­te hos en le­ve­ran­dør, på trods af at ad­mi­ni­stra­tio­nen for­in­den hav­de op­lyst ham om, at ta­len ik­ke hav­de no­gen re­gio­nal in­ter­es­se, og der­for hver­ken kun­ne ud­ar­bej­des el­ler be­ta­les på re­gio­nens veg­ne.

Et for­løb, som iføl­ge rap­por­ten, ik­ke er ble­vet be­stridt i Carl Holsts eget hø­rings­svar.

Og det er ik­ke ba­re på kant med reg­ler­ne, men de­ci­de­ret ulov­ligt, si­ger Ro­ger Buch, der er forsk­nings­chef på Danmarks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le.

»Det er ulov­ligt. Hvis ad­mi­ni­stra­tio­nen gør ham op­ma­er­k­som på, at reg­nin­gen ik­ke skal be­ta­les af re­gio­nen, så må han ik­ke ba­re un­der­ken­de sin ad­mi­ni­stra­tion, va­e­re li­geg­lad og be­stil­le va­ren al­li­ge­vel,« si­ger Ro­ger Buch.

»Det er et af de punk­ter, hvor alt ty­der på, at han bry­der loven. Og desva­er­re står ad­mi­ni­stra­tio­nen ik­ke fast. De øver­ste che­fer bør jo na­eg­te, at den her reg­ning bli­ver be­talt,« si­ger han.

Med­lem af re­gions­rå­det for SF Ida Dam­borg er og­så for­bav­set.

»Det er sa­er­ligt slemt, for­di Carl Holst her be­vidst ig­no­re­rer de mel­din­ger, han får fra re­gio­nen.«

Det lyk­ke­des i går ik­ke at få et in­ter­view med Carl Holst, men BT kom igen­nem til hans ad­vo­kat Ka­ro­ly Né­meth.

Han vil dog slet ik­ke for­hol­de sig til rap­por­ten fra Kro­mann Re­u­mert, som han kal­der ’non­sens’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.