’Min dat­ter må ik­ke gå ud’

BT - - NYHEDER -

FRYGT par uger si­den, hav­de til­knyt­ning til Bruxel­les-for­sta­den Mo­len­be­ek en ter­r­o­rist-re­de, hvor hjemvendte Sy­ri­en-kri­ge­re hol­der til. Risiko-zo­nen Det kan va­e­re sva­ert at for­kla­re si­ne børn, at ter­r­ortrus­len er over­ha­en­gen­de, er­ken­der Mo­gens Be­ring Ras­mus­sen.

»De føl­ger med i, hvad der sker. Den ae­ld­ste og yng­ste ta­ck­ler det lidt for­skel­ligt. Jeg kan og­så se på den mind­ste, at han er lidt stil­le. Han spør­ger, om det er far­ligt, det, der sker,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Han­nah, min ae­ld­ste dat­ter på 15, får ik­ke lov til at gå ud på ga­den om af­te­nen. Det, sy­nes vi, er for usik­kert, når si­tu­a­tio­nen er, som den er,« si­ger han.

Mo­gens Be­ring Ras­mus­sen og hans ko­ne Chri­sti­a­ne Ras­mus­sen er bo­sid­den­de i den cen­tra­le del af Bruxel­les, og på ga­den er det ty­de­ligt, at ik­ke alt er, som det ple­jer at va­e­re. Blot få hund­re­de me­ter fra fa­mi­li­ens bo­pa­el er der sol­da­ter, som hol­der vagt.

Mo­gens Be­ring Ras­mus­sen er pra­est i den dan­ske kir­ke, Vor Frue Kir­ke, som er sam­lings­sted for man­ge dan­ske fa­mi­li­er i Bruxel­les. I lør­dags, hvor ter­r­ortrus­len blev op­gra­de­ret, var kir­ken få timer fra at af­ly­se det år­li­ge ju­le­mar­ked, som blev af­holdt i ud­kan­ten af Bruxel­les.

Po­li­ti­et un­der­ret­te­de selv den dan­ske kir­ke, for­di de men­te, at den var i risiko-zo­nen for et mu­ligt ter­r­or­an­greb.

»Vi gen­nem­før­te det, men vi fik

Chri­sti­a­ne Har ik­ke kun­net gå til fransk-un­der­vis­ning

Be­ne­dikt Har ik­ke kun­net kom­me i sko­le

Han­nah Må ik­ke gå ud om af­te­nen BE­TJEN­TE VIL I dag pa­trul­je­re na­er Bruxel­les man­ge sko­ler og me­tro­sta­tio­ner. Trus­sels­ni­veau­et er sta­dig på sit hø­je­ste i den bel­gi­ske ho­ved­stad.

Mo­gens Har ik­ke kun­net un­der­vi­se på den sko­le, hvor han er an­sat

Karl Au­gust Har ik­ke kun­net kom­me i sko­le med­del­el­sen om, at ter­r­ortrus­len var ble­vet ha­e­vet lør­dag mor­gen. Vi var i kon­takt med den dan­ske am­bas­sa­de, som hav­de kon­takt til det bel­gi­ske kri­se­cen­ter,« forta­el­ler Mo­gens Be­ring Ras­mus­sen om de dra­ma­ti­ske timer.

På for­hånd var han i tvivl om, hvor stort fra­fal­det vil­le bli­ve, for­di fle­re på for­hånd hav­de til­ken­de­gi­vet på Fa­ce­book, at de ik­ke kom. Men til ar­ran­gø­rer­nes held var de frem­mød­te godt be­skyt­tet.

»Vi hav­de et vagt­fir­ma hos os. Po­li­ti­et kom og­så med skud­sik­re ve­ste og ma­skin­pi­sto­ler. Så vi føl­te os sik­re nok,« si­ger han. Gen­tag­ne po­li­ti­be­søg Den dan­ske kir­ke har si­den i lør­dags gen­tag­ne gan­ge haft be­søg af det bel­gi­ske po­li­ti. Mel­din­gen fra po­li­ti­et går på, at de skal le­ve, som de ple­jer, men sam­ti­dig va­e­re op­ma­er­k­som­me på om­rå­der med sto­re fol­ke­ma­eng­der.

»På søn­dag skal vi hol­de før­ste søn­dag i ad­vent, og vi har og­så en fil­maf­ten i kir­ken på tors­dag. Mu­lig­vis bli­ver vi nødt til at af­ly­se vo­res ugent­li­ge ar­ran­ge­ment for un­ge, som sam­les og mø­des. Det vil va­e­re ae­r­ger­ligt,« er­ken­der han.

I dag ven­tes det, at Bruxel­les’ sko­ler og an­dre in­sti­tu­tio­ner genåb­ner, mens by­ens me­tro­sta­tio­ner del­vist åb­ner op igen.

Der­u­d­over vil der he­le da­gen va­e­re ud­kom­man­de­ret 500 be­tjen­te til at pa­trul­je­re ved by­ens sko­ler og me­tro­sta­tio­ner, op­ly­ser det bel­gi­ske me­die rtbf.be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.