Fan­ge­de ka­em­pe­haj i ste­det for hum­mer

BT - - NYHEDER -

SJA­EL­DEN GA­EST

»Nu kan vi kon­ser­ve­re den og be­hol­de den i hun­dred­vis af år,« forta­el­ler Hen­rik Carl be­gej­stret. Han drø­ne­de i går mor­ges til Gille­le­je for at hen­te den spek­taku­la­e­re fangst.

»Det er ver­dens na­est­stør­ste haj. Den kan bli­ve 12 me­ter lang. Den største brug­de­haj, vi ken­der fra Dan­mark, er fra 1941, og den var 9,6 me­ter lang. Der er nok ik­ke ret man­ge dan­ske­re, der ved, vi har så sto­re ha­jer her­hjem­me,« si­ger Hen­rik Carl og fort­sa­et­ter:

»Der går år imel­lem, at vi hø­rer om brug­der­ne. Det er den før­ste, vi har få­et ind, i de man­ge år jeg har ar­bej­det med fisk. Og der er in­gen, der har en hel brug­de i Dan­mark,« for­kla­rer for­ske­ren, der gla­e­der sig til at un­der­sø­ge haj­en, der le­ver af plank­ton, na­er­me­re. Koldt myste­rie »Der er man­ge ting, man ik­ke ved om brug­der. De le­ver en skjult til­va­e­rel­se. Om vin­te­r­en ved man ik­ke, om de spi­ser no­get. Nor­malt svøm­mer de rundt med helt op­spilet gab, og så fil­tre­rer de van­det med de­res ga­el­le­git­ter­sta­ve. Men dem mi­ster de om vin­te­r­en. I ste­det tror man, de lig­ger i en form for dva­le på hav­bun­den,« si­ger Hen­rik Carl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.