I Ki­na klo­ner man kal­ve

BT - - NYHEDER -

KLO­NING fa­brik, hvis pri­ma­e­re funk­tion er at klo­ne kal­ve. Op mod én mil­li­on af dem om året.

År­sa­gen er iføl­ge den ki­ne­si­ske bi­o­tek­no­lo­gi-gi­gant Boy­a­Li­fe sim­pel nok.

»Ki­ne­si­ske land­ma­end kaemper for at pro­du­ce­re kød­kva­eg nok til at da­ek­ke ef­ter­spørgs­len,« si­ger fir­ma­ets tals­mand til nyheds­bu­reau­et AFP.

Men selv om fa­brik­ken først star­ter op i 2016, reg­ner kri­tik­ken al­le­re­de ned over Boy­a­Li­fe og de­res syd­kore­an­ske part­ner i pro­jek­tet. Ik­ke mindst fra Eu­ro­pa, hvor klo­ning af dyr til land­bru­get blev for­budt for blot to måneder si­den. Skal vi til­la­de det? »Dø­de­lig­he­den er for høj. Man­ge af dy­re­ne dør in­den for de før­ste uger ef­ter føds­len, og de dør en smer­te­fuld død. Skal vi til­la­de det?« som Re­na­te Som­mer, med­lem af ud­val­get om mil­jø, fol­kes­und­hed og fø­de­va­resik­ker­hed i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, tid­li­ge­re har ud­talt om em­net.

Kri­tik­ken prel­ler dog af på den ki­ne­si­ske virk­som­hed, som de se­ne­ste 15 år har haft stor suc­ces med klo­ning af gri­se og får.

Samt ik­ke mindst få­et en yderst lu­kra­tiv for­ret­ning ud af at klo­ne ka­e­le­dyr. En be­stil­ling, der ko­ster om­kring 100.000 dol­lar.

Og ka­e­le­dyrs­klo­nin­ger har Boy­aLi­fes syd­kore­an­ske part­ner al­le­re­de ud­ført 550 af.

Ud­over pla­nen om at klo­ne op mod en mil­li­on kal­ve år­ligt, på­ta­en­ker fir­ma­et og­så at ud­vi­de for­ret­nin­gen med klo­ning af ra­ce-heste samt spor­hunde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.