Den køns­neut­ra­le gy­nae­ko­log­stol

BT - - NYHEDER -

OP­FIN­DEL­SE ’bed­re op­le­vel­se’, når de fik un­der­søgt de­res un­der­liv:

»Gy­nae­ko­log­sto­len har ik­ke aen­dret ud­se­en­de i 100 år. Der­for er det på ti­de, at al­le, som har be­hov for at få un­der­søgt de­res un­der­liv, kvin­der så­vel som ma­end, får en bed­re og me­re va­er­dig op­le­vel­se.«

Iføl­ge Gre­ta Edel­stam gør den nu­va­e­ren­de stol med fod­støt­ter, at pa­tien­ten er tvun­get til at ud­stil­le si­ne kønsor­ga­ner til en­hver, der er i rum­met, ind­til la­e­gen er klar til at ud­fø­re un­der­sø­gel­sen. Den nye stol er de­sig­net, så man kan hol­de si­ne ben sam­let - til la­e­gen alt­så er klar. Den nye op­fin­del­se har få­et nav­net ’hen-sto­len Kim’, som bå­de kan va­e­re et dren­ge- og pi­ge­navn. Men selv­om det alt­så er me­nin­gen, at sto­len skal va­e­re køns­neut­ral, er den dog al­li­ge­vel tra­di­tio­nelt dren­ge­far­vet blå:

»Vi har valgt at gø­re den blå. For en kvin­de er det må­ske li­ge­gyl­digt, men for en mand vil­le det nok ik­ke va­e­re sjovt at sa­et­te sig i en ly­se­rød stol,« si­ger Gre­ta Edel­stam.

Hun hå­ber på, at den nye op­fin­del­se vil bli­ve solgt til he­le Sve­ri­ge - og må­ske se­ne­re ud­bredt til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.