Ja, kon­ven­tio­nen be­skyt­ter de kri­mi­nel­le Nej, vi skal ik­ke kra­en­ke flygt­nin­ges ret­tig­he­der

BT - - DEBAT -

NA­SER KHA­DER

de­mo­kra­ter og har respekt for men­ne­ske­ret­tig­he­der, men det at va­e­re de­mo­krat er ik­ke det sam­me som at va­e­re naiv. De se­ne­re år har vi stå­et over for si­tu­a­tio­ner, hvor pa­edo­fi­le, narko­hand­le­re, volds­for­bry­de­re og ban­de­med­lem­mer, der er ble­vet dømt til ud­vis­ning, ik­ke har kun­net ud­vi­ses af to grun­de. Den ene grund er, hvis de kan ri si­ker e at bli­ve tor­tu­re­ret, når de kom­mer til­ba­ge til hjem­lan­det. Der skal vi gø­re som Eng­land, hvor man la­ver diplo­ma­ti­ske af­ta­ler med hjem­lan­de­ne, som sik­rer, at det ik­ke vil ske. Den an­den grund er, at de ik­ke kan ud­vi­ses på grund af ret­ten til fa­mi­li­e­liv. I de til­fa­el­de må de ta­ge de­res fa­mi­lie med, hvis de vil det, for de har ba­re ik­ke ret til at va­e­re i Dan­mark. Men det kan vi ik­ke, da det vil va­e­re et brud på den del af kon­ven­tio­nen, der dre­jer sig om fa­mi­li­e­liv.

SELV­FØL­GE­LIG ER VI

JO­HAN­NE SCH­MIDT-NI­EL­SEN

i ho­ve­d­et at re­a­ge­re på en ver­dens­hi­sto­risk flygt­nin­ge­kri­se ved at sva­ek­ke flygt­nin­ges ret­tig­he­der. No­get af det, men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen om­hand­ler, er ret­ten til et fa­mi­li­e­liv. Hvis en far el­ler mor er tvun­get til at flyg­te, for­di de er i fa­re, har de ret til at få si­ne børn i sik­ker­hed. Krig split­ter fa­mi­li­er ad, men gen­nem men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne er

vi for­plig­tet til at sam­le fa­mi­li­er­ne igen.

DET ER HUL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.