’ ’

BT - - DEBAT -

Vi skal pas­se på, at vi ik­ke gør dem al­le sam­men til stak­kels of­re

vil ik­ke pri­ma­ert ram­me asylan­sø­ge­re. Vi skal pas­se på, at vi ik­ke gør dem al­le sam­men til stak­kels of­re. De kri­mi­nel­le er dømt for for­bry­del­ser og står til ud­vis­ning. Vi sen­der selv­føl­ge­lig ik­ke asylan­sø­ge­re til­ba­ge til lan­de, hvor de ri­si­ke­rer at bli­ve rets­for­fulgt, og vi skal ik­ke pil­le ved de uni­ver­sel­le men­ne­ske­ret­tig­he­der. Men nog­le gan­ge be­skyt­ter de folk, der er dybt kri­mi­nel­le. Det vil vi ger­ne ud­for­dre. Det er et lands su­ve­ra­e­ne ret at si­ge, at der er nog­le, vi ik­ke vil ha­ve. Jeg ta­en­ker me­re på of­re­nes end på for­bry­der­nes ret.

AT UD­FOR­DRE MEN­NE­SKE­RET­TIG­HE­DER­NE

Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion i 1950, og FNs ver­den­ser­kla­e­ring i 1948. Beg­ge de­le var børn af ef­ter­krig­sti­den og ver­dens­sam­fun­dets re­ak­tion på de uhyg­ge­li­ge for­bry­del­ser un­der An­den Ver­denskrig. Ver­dens lan­de gik sam­men og sag­de, at hvert en­kelt men­ne­ske måt­te ha­ve nog­le mini­mums­ret­tig­he­der. Dan­mark har hidtil va­e­ret kendt som et land, der gik for­re­st, når det kom til men­ne­ske­ret­tig­heds­spørgs­må­let. Hvis Dan­mark be­gyn­der at bry­de men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, hvor­for skul­le an­dre lan­de så over­hol­de dem?

Na­ser Kha­der

VI FIK DEN

er det af­gø­ren­de, at vi hol­der fast i det en­kel­te men­ne­skes grund­la­eg­gen­de ret­tig­he­der, da det of­test er i kri­se­ti­der­ne, at det en­kel­te men­ne­skes ret­tig­he­der kra­en­kes. Det er net­op i si­tu­a­tio­ner som den­ne, at men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i for­hold til at sik­re det en­kel­te men­ne­ske og det en­kel­te barn. Det er fri­hed og sik­ker­hed.

NET­OP I KRI­SE­TI­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.