Po­li­ti­ke­re på som­mer­da­ek

BT - - DEBAT -

Fol­ke­af­stem­nin­gen om at er­stat­te det dan­ske rets­for­be­hold med en til­valgs­ord­ning står for dø­ren, og nu ska­er­pes to­nen i de­bat­ten til et punkt, hvor po­li­ti­ker­ne for­vir­rer me­re, end de op­ly­ser og af­kla­rer.

PANELET En ver­bal ud­ga­ve af ’som­mer­da­ek - mød 70 cm tung sne og lidt ef­ter­føl­gen­de frost’

NEJ-KAMPAG­NEN ER KOM­MET bedst fra start. Sim­pelt­hen for­di den be­gynd­te først og der­med slog en to­ne an, som er sva­er at tvin­ge va­ek igen. Den af­stem­ning, som ja-par­ti­er­ne me­ner skal hand­le om ’ja’ el­ler ’nej’ til fort­sat dansk del­ta­gel­se i Eu­ro­pol, hand­ler li­ge nu me­re om, om man har til­lid til, at et sim­pelt fler­tal i Fol­ke­tin­get frem­over kan for­val­te den til­valgs­ord­ning, som vil er­stat­te rets­for­be­hol­det, hvis vi stem­mer ja den 3. de­cem­ber. Men det spørgs­mål, som man­ge va­el­ge­re stil­ler sig selv, er me­re en­kelt: Sto­ler jeg på po­li­ti­ker­ne? Sva­ret ken­der vi. Og der­med spil­les bol­den li­ge over i fød­der­ne på nej-par­ti­er­ne. I DEN KON­TEKST vir­ker det mildt sagt klod­set at for­fal­de til gam­mel­dags hyk­le­ri-be­skyld­nin­ger og fan­den­på-va­eg­gen-bil­led­kunst. Al­li­ge­vel er det net­op den linje, Ven­stre har lagt fra par­tiets lands­mø­de i we­e­ken­den, hvor in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg gik i fla­e­sket på DF. Af­sen­de­ren er helt rig­tig. Støj­berg er den i Ven­stre, der bedst kan vri­ste va­el­ge­re ud af ar­me­ne på DF og i ar­me­ne på Ven­stre. Men bud­ska­ber­ne var ue­le­gan­te. DFs kampag­ne er iføl­ge Støj­berg: Falsk, uha­e­der­lig og ska­ber mi­stil­lid til det po­li­ti­ske sy­stem. DET SAM­ME GA­EL­DER ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pinds for­søg på at af­mon­te­re nej-par­ti­er­nes på­stand om, at hvis vi stem­mer nej 3. de­cem­ber, så får vi ba­re en så­kaldt pa­ral­lelaf­ta­le med EU om Eu­ro­pol. Det kla­e­der Pind at ved­ken­de sig, at han ik­ke ved, om det kan la­de sig gø­re, men han går for langt, når han gi­ver ud­tryk for, at han for­ven­ter, at sven­sker­ne vil for­lan­ge, at Dan­mark ta­ger fle­re flygt­nin­ge som en slags be­ta­ling for en pa­ral­lelaf­ta­le.

Mo­dan­gre­bet lod na­tur­lig­vis ik­ke ven­te på sig. DFs na­est­for­mand Pe­ter Skaarup sva­re­de Ven­stre med en ver­bal ud­ga­ve af ’som­mer­da­ek - mød 70 cm tung sne og lidt ef­ter­føl­gen­de frost’. Af al­le de mod­svar, Skaarup kun­ne ha­ve valgt, valg­te han sim­pelt­hen at hen­vi­se til Løk­kes bi­lags­sa­ger. Han drys­se­de og­så lidt Carl Holst og an­dre små par­tisan-søm på ja-si­dens vej­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.