Eks­pert: Sva­ert at åb­ne sig for­an et ka­me­ra

BT - - NYHEDER -

TV-EKS­PE­RI­MENT Kan det la­de sig gø­re at fin­de den sto­re ka­er­lig­hed ved hja­elp af eks­per­ter?

Det har fi­re par net­op for­søgt som del­ta­ge­re i DRs po­pu­la­e­re pro­gram, ’Gift ved før­ste blik.’ Da det sid­ste pro­gram i se­ri­en blev vist i af­tes, flet­te­de to par sta­dig fin­gre, mens to an­dre par er gå­et hver til sit.

Det er tred­je gang, DR ar­ran­ge­rer ae­g­te­ska­ber mel­lem ka­er­lig­heds­hungren­de sing­ler, der med eg­ne ord har prø­vet alt for at fin­de ’den ene­ste ene.’ På tv ser de kom­men­de ae­g­te­folk hin­an­den før­ste gang på Kø­ben­havns Rå­d­hus, gan­ske få mi­nut­ter før de for­an fa­mi­lie og ven­ner si­ger ja til hin­an­den. Her­ef­ter føl­ger fem in­ten­se uger, hvor se­er­ne føl­ger par­re­ne til bryl­lups­fest, på bryl­lups­rej­se, og når de skal flyt­te sam­men hjem­me hos den ene. Kan for­nuft trum­fe fo­rel­skel­se? Det sto­re spørgs­mål i eks­pe­ri­men­tet er: Kan for­nuft trum­fe fo­rel­skel­se? Sta­tus på den­ne sa­e­sons pro­gram­mer er bå­de ja og nej. To af ae­g­te­par­re­ne fra det­te års tv-eks­pe­ri­ment

DER­FOR GIK DET GODT

Psy­ko­log

Pra­est er sta­dig gift i dag – knap et halvt år ef­ter vi­el­sen. Og det er der en god grund til, me­ner psy­ko­log An­ne­ma­rie Berg­holt, der er en af de i alt fem eks­per­ter, som har hjul­pet de fi­re par bå­de før og un­der­vejs i pro­ces­sen.

»Vi har for­be­redt par­re­ne bed­re den­ne gang på det pres, det er, og vi har for­søgt at un­der­stre­ge, at det ik­ke hand­ler om at bli­ve fo­rel­sket med det sam­me,« for­kla­rer hun til BT. Vig­tigt at del­ta­ger­ne la­e­rer Dét bud­skab tog alt­så isa­er to af par­re­ne til sig. AE­g­te­par­re­ne Ran­di Jes­per­sen og Ni­els Pold og Li­ne Rask og Mi­cha­el René Han­sen tog det stil­le og ro­ligt og ig­no­re­re­de, at som­mer­fug­le­ne i ma­ven i før­ste om­gang ude­blev. Par­re­ne har sta­dig pa­pir på hin­an­den.

Kri­tik­ken har tid­li­ge­re hag­let ned over kon­cep­tet bag DRs ar­ran­ge­re­de ae­g­te­ska­ber. Par­re­ne var for for­skel­li­ge, til at ka­er­lig­he­den kun­ne spi­re, lød kri­tik­ken blandt an­det. DR tog kri­tik­ken til sig og be­bu­de­de grun­di­ge­re tests og fle­re sam­ta­ler med del­ta­ger­ne. Al­li­ge­vel op­gav to par dog få uger ef­ter bryl­lup­pet i den­ne sa­e­son. Det er dog hver­ken eks­per­ter­nes el­ler de med­vir­ken­des skyld, me­ner An­ne­ma­rie Berg­holt.

»Det re­pra­e­sen­te­rer ka­er­lig­he­dens ud­for­drin­ger. Det ER sva­ert. Og så gi­ver eks­pe­ri­men­tet ik­ke nød­ven­dig­vis de bed­ste be­tin­gel­ser. Det kan va­e­re sva­ert at åb­ne sig, når der står et helt ka­me­ra­hold og kig­ger på,« me­ner Berg­holt, der kal­der det­te års om­gang for en suc­ces.

Sognepraest Mi­cha­el Braut­sch, der og­så har fulgt de fi­re par ta­et, er enig:

»Jeg me­ner ik­ke, det er en fi­a­sko, at nog­le af par­re­ne går fra hin­an­den. Det vig­ti­ge er jo, at bå­de de med­vir­ken­de og se­er­ne la­e­rer no­get. Det har va­e­ret den bed­ste og mest spa­en­den­de sa­e­son, for­di der har va­e­ret fo­kus på at bry­de si­ne uhen­sigts­ma­es­si­ge møn­stre,« for­kla­rer han.

Beg­ge eks­per­ter vil ger­ne stil­le op til en fjer­de sa­e­son af ’Gift ved før­ste blik’:

»Så la­en­ge der er så man­ge, der ik­ke kan fin­de ud af par­for­hol­det, og der er så man­ge ulyk­ke­li­ge sing­ler, er det vig­tigt med pro­gram­mer, der sa­et­ter de em­ner på dags­or­de­nen,« vur­de­rer Braut­sch.

Selv om Mi­cha­el bor på Nør­re­bro i Kø­ben­havn og Li­ne i Aar­hus, vir­ke­de det un­ge par hur­tigt som et rigtigt match.

An­ne­ma­rie Berg­holt: »Par­ret åb­ner sig me­get for hin­an­den og gi­ver ud­tryk for de­res fø­lel­ser.«

Mi­cha­el Braut­sch: »Selv om de er mo­der­ne stor­by­men­ne­sker, ser de al­li­ge­vel ti­den an. De er et us­a­ed­van­ligt godt par.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.