IS glem­mer AL­DRIG

BT - - NYHEDER -

EF­TER­SPIL fryg­ter re­pres­sa­li­er fra Is­la­misk Stat.

Sa­lah Ab­des­lam me­nes at va­e­re den ene­ste nu­le­ven­de ter­r­o­rist til­ba­ge ef­ter an­gre­be­ne i Pa­ris den 13. novem­ber, der ko­ste­de 132 men­ne­sker li­vet. Sa­lah Ab­des­lam var an­gi­ve­ligt chauf­før for et el­ler fle­re hold af ter­r­o­ri­ster, der skød mod re­stau­ran­ter, ba­rer, angreb Sta­de de Fran­ce og dra­eb­te 89 men­ne­sker på spil­le­ste­det Ba­ta­clan.

Det me­nes, at han skul­le ha­ve an­vendt den selv­mord­s­a­n­ord­ning, der man­dag af­ten blev fun­det i by­de­len Mon­trou­ge i Pa­ris. Men Sa­lah Ab­des­lam fik kol­de fød­der og rin­ge­de i ste­det for til to ven­ner, der hen­te­de ham i bil og kør­te ham hjem til Bruxel­les. Vig­tig vi­den Som dybt in­vol­ve­ret i an­gre­bet lig­ger han nu in­de med vig­tig vi­den. En vi­den, myn­dig­he­der­ne ger­ne vil ha­ve fat i, og som IS ik­ke vil af med. Der­for - ly­der te­o­ri­en - har han nu grund til at fryg­te bå­de si­ne gam­le ji­ha­dist-ven­ner samt de myn­dig­he­der, der ef­ter­ly­ser ham.

Net­op ’kun­sten at hol­de ka­eft’ er en vig­tig del af det ty­pi­ske kri­mi­nel­le net­va­erk.

»Det er livs­ner­ven i den­ne ty­pe af or­ga­ni­se­ring. Uan­set hvad skal vi­den, der er for­be­holdt in­der­kred­sen, ik­ke de­les med an­dre og slet ik­ke myn­dig­he­der­ne. Det af­hol­der folk fra at sø­ge va­ek el­ler på an­den må­de at svig­te de­res net­va­erk,« si­ger Mi­cha­el Hvi­id Ja­cob­sen, pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet og eks­pert i kri­mi­nel­le net­va­erk. Pro­pa­gan­da IS har nu, iføl­ge tid­li­ge­re CIA-di­rek­tør Mi­cha­el Mo­rell, be­va­eb­ne­de grup­per i na­e­sten 20 lan­de. Or­ga­ni­sa­tio­nen vok­ser hur­ti­ge­re, end al-Qa­e­da no­gen­sin­de gjor­de. Der­for har Sa­lah Ab­des­lam må­ske god grund til at fryg­te for egen el­ler fa­mi­li­ens sik­ker­hed.

Den te­o­ri kø­ber David Ve­stenskov fra For­svar­sa­ka­de­mi­et (FAK) dog ik­ke.

»IS vil ger­ne ha­ve fat i ham. Men af helt an­dre grun­de. Han er me­get va­erd for dem i pro­pa­gan­daø­je­med. En vi­deo af ham sam­men med en IS­le­der, der forta­el­ler, hvor­dan de ud­før­te an­gre­bet, vil­le va­e­re guld va­erd for IS,« si­ger David Ve­stenskov, der er kon­su­lent hos FAK og eks­pert i bl.a. ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner.

»Jeg tror, hans vi­den er sta­er­kt be­gra­en­set. Me­get ty­der på, at an­gre­bet blev plan­lagt og gen­nem­ført af en uaf­ha­en­gig cel­le. Der­for ved han ik­ke sa­er­ligt me­get. Jeg kan ik­ke se hans in­ci­ta­ment til at sam­ar­bej­de med de ve­st­li­ge tje­ne­ster. Hvis han vil­le det, tror jeg, han al­le­re­de hav­de meldt sig,« si­ger David Ve­stenskov.

Over­våg­nings­vi­deo vi­ser ham fø­re en bil af ma­er­ket Se­at. Fra bi­len blev der skudt mod fle­re re­stau­ran­ter og ba­rer. En af skyt­ter­ne me­nes at ha­ve va­e­ret hans bror, Bra­him, der se­ne­re dø­de i et selv­mord­s­an­greb på en café.

En te­o­ri er nu, at Ab­des­lam fik kol­de fød­der og ik­ke tør mel­de sig til myn­dig­he­der­ne af frygt for re­pres­sa­li­er fra Is­la­misk Stat (IS), der har ta­get an­svar for an­gre­be­ne. An­dre me­ner, at han er en vel­kom­men ga­est i ka­li­fa­tet, hvor man vil hyl­de ham og bru­ge ham i pro­pa­gan­da-øje­med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.