Rus­sisk fly skudt ned

BT - - NYHEDER -

KRI­SE Der her­ske­de kri­sestem­ning i Na­tos ho­ved­kvar­ter i går, ef­ter at Tyr­ki­et – der er med­lem af for­svar­sal­li­an­cen – skød et rus­sisk kamp­fly ned na­er den sy­risk-tyr­ki­ske gra­en­se. Tyr­ker­ne men­te, fly­et kra­en­ke­de de­res luftrum. Ruslands pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin, ha­ev­de­de der­i­mod, at kamp­fly­et, der bi­stod det sy­ri­ske re­gi­me med bom­be­tog­ter, fløj i Sy­ri­en. »Dagens tab er et kniv­stik i ryg­gen af ter­r­o­ri­ster­nes med­sam­men­s­vor­ne,« sag­de han.

Der var i går af­tes for­vir­ring om de to rus­si­ske pi­lo­ters ska­eb­ne. De nå­e­de at sky­de sig ud med ka­ta­pultsa­e­de, før det bra­en­den­de fly styr­te­de mod jor­den. En op­rørs­grup­pe kal­det Den Turk­men­ske Bri­ga­de, der kaemper mod det sy­ri­ske re­gi­me, ha­ev­de­de over for nyheds­bu­reau­et Reu­ters at ha­ve dra­ebt de to pi­lo­ter. Det blev ik­ke be­kra­ef­tet.

De 28 med­lem­slan­de af Na­to holdt i går af­tes kri­se­mø­de. Her frem­lag­de Tyr­ki­et lyd­op­ta­gel­ser, der be­vi­ste, at de rus­si­ske pi­lo­ter fle­re gan­ge blev ad­va­ret.

»Vi står sam­men med Tyr­ki­et. Vi vil fort­sa­et­te med at føl­ge ud­vik­lin­gen na­er Na­tos gra­en­ser,« sag­de Na­tos ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jens Stol­ten­berg ef­ter mø­det.

Et cen­tralt spørgs­mål er, hvor man­ge ad­vars­ler det rus­si­ske fly fik, før de tyr­ki­ske kamp­fly åb­ne­de ild mod det. Iføl­ge den tid­li­ge­re dan­ske F-16-pi­lot Ja­cob Bar­fo­ed er der helt kla­re pro­ce­du­rer, når et frem­med fly kra­en­ker et lands luftrum.

»Tyr­ker­ne si­ger, de har kon­tak­tet det rus­si­ske fly gen­tag­ne gan­ge over ra­dio­en. Spørgs­må­let er, om rus­ser­ne har sva­ret el­ler ig­no­re­ret det. Hvis de har sva­ret, så ved vi, de har hørt det. Hvis de ik­ke har sva­ret, ved vi i prin­cip­pet ik­ke, om de­res ra­dio var gå­et i styk­ker,« si­ger Ja­cob Bar­fo­ed, ma­jor på For­svar­sa­ka­de­mi­et, og fort­sa­et­ter:

»Hvis de ik­ke sva­rer på ra­dio­en, kom­mer det an på de tyr­ki­ske ’ru­les of en­ga­ge­ment’. I freds­tid vil­le man fly­ve op på si­den af fly­et og sig­na­le­re, at fly­et skal for­la­de om­rå­det. Si­tu­a­tio­nen på gra­en­sen mel­lem Sy­ri­en og Tyr­ki­et har dog ik­ke va­e­ret nor­mal freds­tid et styk­ke tid. Men det er en me­get kraf­tig eska­la­tion at sky­de fly­et ned, selv­om det måt­te va­e­re i tyr­kisk luftrum. Pi­lo­ter­ne vil nor­malt ha­ve få­et grønt lys fra et ho­ved­kvar­ter på jor­den til at gø­re det,« si­ger ma­joren.

Tyr­ker­ne har gen­tag­ne gan­ge kla­get over, at rus­si­ske fly har kra­en­ket tyr­kisk luftrum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.