Slip af med din sved – én gang for al­le

BT - - NYHEDER -

SVEDFREKVENS er det kun en tred­je­del, der op­sø­ger la­e­ge, for­di man­ge tror, det er nor­malt. Det er et ka­em­pe ta­bu at snak­ke om sved, så der­for er be­hand­lin­gen så unik,« si­ger Lisa Se­cher fra pri­vat­kli­nik­ken ’Sved­fri’, der si­den slut­nin­gen af au­gust har hjul­pet 20 per­so­ner af med de­res sved­pro­ble­mer. Vej­en til et bed­re liv 47-åri­ge Jo­hn Møl­ler er én af dem. I 20 år har den gra­fi­ske chef lidt af den ar­ve­li­ge li­del­se, og ef­ter me­re end 12 år med bo­tox­be­hand­lin­ger be­tal­te han for tre måneder si­den 15.000 kr. for et en­de­gyl­digt far­vel til sår og svam­pe­dan­nel­ser i arm­hu­ler­ne. Og­så usik­ker­he­den sag­de han far­vel til.

»Jeg har ba­re få­et et bed­re liv. Det er be­fri­en­de, fan­ta­stisk og ene­stå­en­de,« si­ger Jo­hn Møl­ler:

»Be­hand­lin­gen var over­ho­ve­det ik­ke smer­te­fuld. Før var ly­se­blå skjor­ter et ’no go’, og car­di­gans var nød­ven­di­ge, selv­om det var som­mer, og al­le kol­le­ger­ne for la­engst hav­de smidt jak­ken. Det var pin­ligt. Der er jo in­gen, der øn­sker at ren­de rundt med sved­p­la­ma­ger un­der ar­me­ne.«

Spe­ci­al­la­e­ge Lisa Se­cher un­der­vi­ser i øje­blik­ket på for­skel­li­ge ho­spi­ta­ler i håb om at få den nye be­hand­ling ud­bredt i Dan­mark. Iagt­tag dig selv i en pe­ri­o­de og svar på føl­gen­de spørgs­mål. Tag di­ne svar med til la­e­gen.

Hvor man­ge gan­ge om da­gen ta­en­ker du på, el­ler be­kym­rer du dig om at sve­de?

Hvor man­ge gan­ge om da­gen skif­ter du tøj el­ler va­sker dig?

Har du altid et for­råd med dig af ek­stra tøj, ser­viet­ter, pud­der, hånd­kla­e­der, an­ti­per­spiran­ter el­ler an­det for at kun­ne hånd­te­re din sved?

Har du det med at aen­dre pla­ner på grund af sved el­ler af frygt for at sve­de ek­stremt?

Har dit sved­pro­blem ind­virk­ning på, hvor­dan du pas­ser dit job el­ler på valg af job?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.