Red­de­de lil­le­sø­ster fra flam­mer­ne

BT - - NYHEDER -

BRAND En onsdag ef­ter­mid­dag for tre uger si­den gik 11-åri­ge Wil­li­am Boss på stien ved La­er­ke­sko­len, ta­et ved sin fa­mi­lies hus i Sten­lø­se. Da han na­er­me­de sig hu­set, hør­te han en me­get høj bip­pe­lyd. Fra sit hus. Der kom røg ud af ta­get fra hu­set, og gen­nem køk­ken­vin­du­et kun­ne han se sin ot­te­åri­ge lil­le­sø­ster, Li­va.

Det skri­ver Lo­ka­la­vi­sen Egedal.

Wil­li­am Boss blev ban­ge, men han gik al­li­ge­vel ind i hu­set for at få sin lil­le­sø­ster ud.

»Da jeg åb­ner dø­ren, er hånd­ta­get varmt, og så var der rig­tig me­get røg, og så går jeg ind og kal­der på Li­va og si­ger, at hun skal ud nu,« forta­el­ler Wil­li­am.

Li­va sad in­de i fa­mi­li­ens hus og spil­le­de på sin iPad, mens hun fik en po­r­tion hav­re­gryn med cor­n­fla­kes. Hun hav­de luk­ket dø­ren til hu­sets bryg­gers for at slip­pe for den bip­pen­de lyd, der stam­me­de fra bran­da­lar­men.

Wil­li­am hand­le­de hur­tigt og mo­digt. Han fik sin lil­le­sø­ster ud af det bra­en­den­de hus. Sam­men løb de over til gen­bo­en, der slog alarm og fik fat i bør­ne­nes mor.

»Det var først, da jeg kør­te op til vej­en og så al­le de brand­bi­ler, at det gik op for mig, at det ik­ke var ba­re li­ge. Jeg faldt fak­tisk på min cy­kel og slog ho­ve­d­et ned i as­fal­ten, og gik lidt i en til­stand af chok,« si­ger Lou­i­se Boss, som tro­e­de, der var ta­le om en ga­sa­larm. Den 11-åri­ge dreng måt­te en tur på ho­spi­ta­let, for­di han hav­de ondt i lun­ger­ne, men det vi­ste sig, at Wil­li­am var slup­pet uskadt fra bran­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.