OVE P.: HER HAR HO­BRO FEJL­ET

BT - - SUPERLIGA -

Al­le­re­de i går trå­d­te 61-åri­ge Ove Pe­der­sen ind ad dø­ren hos bund­klub­ben di­rek­te fra sit hidti­ge job i 1. di­vi­sions­klub­ben Fre­de­ri­cia. Trods denkli­stren­de ka­rak­te­ri­stik som brand­sluk­ker er han ta­et på at kal­de op­ga­ven i Ho­bro for sin største no­gen­sin­de. Med seks po­int op til redning.

»Det er en stor op­ga­ve set ud fra, hvor Ho­bro lig­ger i ta­bel­len. Men om den er sva­e­re­re el­ler ej hand­ler ik­ke kun om po­in­te­ne. Det af­ha­en­ger af, hvor­dan spil­ler­nes men­tale til­stand er. Det kan jeg ik­ke sva­re på end­nu, for det er sta­dig ube­kendt for mig. Det kan jeg sva­re på om 14 da­ge. Da jeg kom til OB var de to­talt smadre­de, og det var sgu en stor op­ga­ve, og det blev jeg og­så over­ra­sket over. Jeg kan ik­ke si­ge, hvor stor den her er,« si­ger Ove Pe­der­sen med re­fe­ren­ce til sin se­ne­ste brand­sluk­ker-rol­le i den fyn­s­ke klub for lidt over et år si­den. Det er et for­løb Han er­ken­der dog, at det ’ik­ke er sjovt’ at skul­le be­gyn­de en kon­trakt på halvan­det år med ba­re to kam­pe til­ba­ge af ef­ter­års­sa­e­so­nen.

»Jeg kan jo se, at jeg kan kom­me med nog­le ting nu. Jeg kan se, at jeg kan flyt­te det her hold, men det hand­ler om at la­ve nog­le små ju­ste­rin­ger og ik­ke la­ve for man­ge aen­drin­ger, der kan for­vir­re spil­ler­ne nu,« si­ger Ove Pe­der­sen.

Ho­bro-for­man­den for­ven­ter hel­ler ik­ke en re­vo­lu­tion i de sid­ste kam­pe i år, mod Søn­derjy­ske og Ran­ders FC.

»Det er ik­ke af­gø­ren­de, at det skal va­e­re fra på søn­dag. Det er et for­løb, der skal va­re i halvan­det år. Men jo fle­re kra­ef­ter og res­sour­cer, vi kan mo­bi­li­se­re, jo stør­re chan­ce er der da for at nå no­get. Det vil va­e­re fan­ta­stisk med en tra­e­ner­ef­fekt i de sid­ste to kam­pe, men det kan man ik­ke reg­ne med el­ler med ri­me­lig­hed for­ven­te. Men vi for­ven­ter da, at det her gi­ver os en yder­li­ge­re facet i he­le ti­den at bli­ve bed­re, og det vil da ik­ke ska­de al­le­re­de nu at få skra­bet nog­le po­int sam­men,« si­ger Ste­en Juuls­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.