Ho­brOve­ku­ren

BT - - SUPERLIGA -

HO­BRO LIG­NER EN håb­løs stør­rel­se i bun­den af Su­per­liga­en. El­ler lig­ne­de. I min bog aen­dre­de bil­le­det af Ho­bros mu­lig­he­der sig mar­kant i går, da man pra­e­sen­te­re­de Ove Pe­der­sen som ny tra­e­ner i klub­ben.

Der er sta­dig et an­se­e­ligt bjerg at be­sti­ge i Him­mer­lands­by­en, hvis man og­så skal spil­le i Su­per­liga­en ef­ter som­mer­fe­ri­en, men de har sat den ret­te mand til at le­de van­drin­gen op fra hul­let, man er hav­net i.

Jeg har al­drig for­stå­et den stig­ma­ti­se­ring, Ove Pe­der­sen nog­le gan­ge er ble­vet gen­stand for, hvor han bå­de er gjort til de­fen­siv, ke­de­lig og brand­sluk­ker.

Vi har set mas­ser af go­de Ove Pe­der­sen-hold gen­nem de 375 su­per­liga-kam­pe, det er ble­vet til ind­til vi­de­re (jag­ten på Tro­els Be­chs re­kord med 431 kam­pe er i gang).

Vi har set grun­dig op­byg­ning af sun­de fod­bold­hold - med de­fen­siv struk­tur ja, men sø­re­me og­så med ev­nen til at spil­le di­rek­te og mod må­let.

Og så in­drøm­mer jeg, at vi har set ham som brand­sluk­ker i OB i sid­ste sa­e­son. Men det­te var vel na­e­sten me­re im­po­ne­re­de, end hvad Ove Pe­der­sen la­ve­de i nog­le af si­ne tid­li­ge­re job ved lyn­hur­tigt at ska­be or­ga­ni­sa­tion, struk­tur og kul­tur på et hold, der var i dy­be pro­ble­mer. Han vandt stort set al­le de rig­ti­ge kam­pe, og der­med kun­ne man me­get hur­tigt af­bla­e­se al risiko for nedryk­ning fra Su­per­liga­en.

DET BE­TØD, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.