Kon­ge­lig luksus

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

KUN­GEN ER LAN­DET si­den i et stør­re in­ter­view til Malmö FFs hjem­mesi­de.

Det var her i Mal­mø, ind­van­drer­k­na­eg­ten Zla­tan vok­se­de op i den hårdt be­la­ste­de ghet­to Ro­sen­gård, og det var her, han ind­led­te sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re, som ind­til vi­de­re har budt på 14 år i stor­klub­ber i ud­lan­det. Men som Zla­tan Ibra­him­ovic for­le­den ud­tal­te om si­ne to søn­ner: Far, du må va­e­re sød mod Malmö

Maxi­mi­li­an Ibra­him­ovic

har nem­lig som en hyl­dest til by­ens helt ind­ret­tet en så­kaldt Zla­tan-su­i­te på 23. eta­ge, hvor der på de 100 kva­drat­me­ter er in­stal­le­ret en ek­stra lang seng til den knap to me­ter lange an­gri­ber, et stort po­rtra­et af Zla­tan, bil­le­der fra barn­doms­mil­jø­et i Ro­sen­gård og selv­føl­ge­lig hans egen bi­o­gra­fi, ’Jeg er Zla­tan’.

Jo, Zla­tans sta­tus små 30 ki­lo­me­ter fra Dan­mark kan ik­ke un­der­vur­de­res, og det er han og­så selv ud­ma­er­ket klar over. Da det stod fast, at fa­eno­me­net skul­le ven­de hjem til barn­doms­by­en, sør­ge­de han for, at af­te­nens kamp kan op­le­ves på storska­erm på by­ens sto­re torv. Klar op­for­dring »Vi kun­ne ha­ve sendt he­le Mal­møs be­folk­ning på sta­dion, hvis der hav­de va­e­ret plads, men det er der ik­ke. Jeg lo­ve­de, at Mal­mø kom­mer til at hø­re om kam­pen, så nu sør­ger jeg for, at al­le kom­mer til at se kam­pen, for­di vi har ar­ran­ge­ret storska­erms­ar­ran­ge­ment på Stort­or­get, hvor al­le er vel­kom­ne,« si­ger må­l­kon­gen, som af sin ni-åri­ge søn Maxi­mi­li­an har få­et en klar op­for­dring:

»Far, du må va­e­re sød mod Malmö.«

Den nå­de var på al­le må­der fra­va­e­ren­de i Zla­tans play­off-kam­pe mod Dan­mark. To kam­pe, der blev spil­let i skyg­gen af de for­fa­er­de­li­ge ter­r­or­an­greb i Zla­tans øje­blik­ke­li­ge hjem­by, Pa­ris.

Den kends­ger­ning har sendt de sven­ske sik­ker­heds­ansvar­li­ge på over­ar­bej­de op til af­te­nens opgør. Et af ter­r­or­må­le­ne i Pa­ris var det fran­ske na­tio­nalsta­dion, Sta­de de Fran­ce, og det har si­den skabt frygt for lig­nen­de angreb på an­dre are­na­er i Eu­ro­pa. Mands­op­da­ek­ning Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Malmö FF, Ni­clas Car­lnén, lover der­for ek­stra fo­kus på sik­ker­he­den, når Zla­tan og kom­pag­ni kom­mer på be­søg.

Iføl­ge den fran­ske avis L’Équipe har fransk­ma­en­de­ne fem sik­ker­heds­vag­ter med, som iføl­ge sven­ske Af­ton­bla­det vil bli­ve sup­ple­ret af 20 sik­ker­heds­vag­ter i Sve­ri­ge.

»Der kom­mer til at va­e­re me­re po­li­ti end tid­li­ge­re,« si­ger di­rek­tø­ren til Af­ton­bla­det.

Kung Zla­tan kan se frem til mands­op­da­ek­ning bå­de på og uden for ba­nen. Spørgs­må­let er så, om Malmö-de­fen­si­ven har red­ska­ber­ne til at stop­pe ham. De kan jo hå­be på kon­gens nå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.