Rolf hø­rer til i Hall of Fa­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HA­ED­RET Her vil vi ger­ne hyl­de folk, der har gjort no­get ek­stra­or­di­na­ert for dansk cy­kel­sport, og så er vi li­geg­la­de med, om de har brugt do­ping før i ti­den. Men hvis for ek­sem­pel Alex Ras­mus­sen plud­se­lig blev ta­get for do­ping, vil­le han ik­ke bli­ve no­mi­ne­ret til årets ba­ne­ryt­ter året ef­ter

Ti­no Thor­søe, ar­ran­gør

skri­ver om cyk­ling og do­ping for VG, på Twit­ter og til­fø­jer det fran­ske ord for do­ping som tag, do­pa­ge. Et pri­vat ar­ran­ge­ment For­man­den for Danmarks Cyk­le Uni­on, Ni­els Sø­ren­sen, vil ik­ke ta­ge af­stand fra kårin­gen.

»Jeg har ik­ke no­get for­hold til de­res Hall of Fa­me. Det er et pri­vat an­lig­gen­de, der kan jo va­e­re 10 af dem i lan­det, hvis der er an­dre rundt om i lan­det, som øn­sker at la­ve no­get til­sva­ren­de. Det er ik­ke en of­fi­ci­el Hall of Fa­me, men det er de­res må­de at hyl­de nog­le mar­kan­te skik­kel­ser fra cy­kel­spor­ten. »

»Vi har ae­res­med­lem­mer i DCU, og det er nog­le, der har gjort en sa­er­lig ind­sats for sporten, og det er pri­ma­ert le­de­re. Vi er en del af DIF, som har en Hall of Fa­me, og det er den, som vi op­fat­ter som den of­fi­ci­el­le. Men vi vris­ser ik­ke over, hvis et pri­vat an­lig­gen­de øn­sker at hyl­de folk med til­knyt­ning til cy­kel­spor­ten,« fast­slår Ni­els Sø­ren­sen.

Di­rek­tø­ren for An­ti Do­ping Dan­mark, Mi­cha­el Ask, vil kommentere på kårin­gen.

»Det er et pri­vat ar­ran­ge­ment. Hvis det ha­ve va­e­ret DIF, Danmarks Cyk­le Uni­on el­ler en pu­blic ser­vi­ce­sta­tion, vil­le det ha­ve va­e­ret no­get an­det.«

BT har spurgt rundt om i det dan­ske cy­kel­mil­jø for at hø­re, hvad sy­net er på Da­nish Bi­ke Award i al­min­de­lig­hed og Rolf Sø­ren­sens ud­na­ev­nel­se til Hall of Fa­me-med­lem i sa­er­de­les­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.