Far sty­rer, end­nu

BT - - NYHEDER -

AR­VIN­GER har vist et re­a­li­typro­gram om hans ae­g­te­skab med Od­dset­ba­ben Jan­ni Chri­sten­sen. Kun søn­ner­ne skal eje Ge­ne­ra­tions­skif­tet har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs. I ok­to­ber sid­ste år del­te han virk­som­he­den op i tre de­le. Nu er søn­ner­ne ble­vet me­de­je­re af et af de tre ho­ved­sel­ska­ber, der har få­et nav­net Kar­sten Ree Hol­ding B ApS. Al­li­ge­vel lig­ger mag­ten sta­dig hos Kar­sten Ree, for­di han be­hol­der stem­me­ma­jo­ri­te­ten.

»Jeg sty­rer det sta­dig, så la­en­ge jeg er frisk,« si­ger Kar­sten Ree over te­le­fo­nen fra sit land­sted i Ke­nya i Afri­ka, hvor han i øje­blik­ket til­brin­ger

Kar­sten Re­es børn ejer: ti­den på sa­fa­ri med sin hu­stru.

Det ho­ved­sel­skab, som bør­ne­ne bli­ver en del af, har eje­ran­de­le i 14 fir­ma­er, der spa­en­der vidt, fra bil­ud­lej­ning til et ship­ping­fir­ma. Alt er fal­det på plads, ef­ter Skat net­op har sagt god for fa­mi­li­ens va­er­di­ansa­et­tel­se af de man­ge sel­ska­ber i kon­cer­nen.

Iføl­ge virk­som­he­dens da­ta ejer de tre søn­ner Wil­li­am, Oli­ver og Chri­sti­an Ree nu hver 25 pro­cent. Kar­sten Ree ejer selv fem pro­cent, mens hans dat­ter, Rik­ke Ree, ik­ke er på li­sten over eje­re.

Til det si­ger Kar­sten Ree blot: »Man skal ik­ke for­de­le mag­ten og der­med pen­ge­ne på for man­ge ho­ve­d­er. Lad nu det lig­ge.« Hvem der ejer de sid­ste 20 pro­cent, vil milliardaeren ik­ke af­slø­re. Kra­eft- og le­ge­syg Kar­sten Ree, der fort­sat ejer kon­cer­nens to an­dre ho­ved­sel­ska­ber ale­ne, ma­er­ker sta­dig smer­ter i bla­e­ren ef­ter sin kra­eft­syg­dom, som han sta­dig fryg­ter ven­der til­ba­ge. Men det får ham ik­ke til at ar­bej­de min­dre, og hans kon­kur­ren­ce­gen dri­ver ham sta­dig ud i nye even­tyr. Som da han i for­gårs be­søg­te en ma­sai-lands­by i Ke­nya.

»Jeg skul­le hop­pe om kap med nog­le ma­sai-kri­ge­re. Den mand, der hop­per hø­jest, får lov til at va­el­ge den smuk­ke­ste kvin­de, når han skal gif­tes. Så de vil­le jo se, hvor højt jeg kun­ne hop­pe. Det var hårdt, isa­er når man har en bla­e­re, der gør ondt,« forta­el­ler Kar­sten Ree.

Om det er hans kra­eft­syg­dom, der nu får Ree til at fø­re virk­som­he­den vi­de­re, vil han ik­ke sva­re på. Jan­ni Chri­sten­sen bak­ker kun op om, at hen­des sten­ri­ge mand ger­ne vil hol­de sig i gang med bå­de ar­bej­de og li­vet på sa­van­nen:

»Det er net­op vig­tigt at hol­de sig ak­tiv, så man ik­ke sid­der og ta­en­ker på sin syg­dom. Det er po­si­tivt, han sta­dig kan va­e­re en del af al­le de virk­som­he­der, han ejer.«

Jan­ni Chri­sten­sen og den 25 år ae­l­dre mil­li­ar­da­er Kar­sten Ree hol­der ka­er­lig­he­den i li­ve i Afri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.