KRIG PÅ TVA­ERS AF

BT - - NYHEDER -

Mar­tin Lem­berg-Pe­der­sen, po­st­doc fra Cen­tre for Ad­van­ced Mi­gra­tion Stu­di­es på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Vil nu kun gi­ve mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se. Så­kald­te kon­ven­tions­flygt­nin­ge (per­son­ligt for­fulg­te) kan få op­hold i tre år, mens krigs­flygt­nin­ge i før­ste om­gang kun får op­hold­stil­la­del­se i ét år uden mu­lig­hed for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

I Dan­mark gi­ver vi al­le­re­de kun mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se. Kon­ven­tions­flygt­nin­ge (per­son­ligt for­fulg­te) kan få op­hold i fem år. Krigs­flygt­nin­ge får mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se i ét år og­så uden mu­lig­hed for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

Per­so­ner med mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se skal ge­ne­relt kun kun­ne få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring med den al­ler­na­er­me­ste fa­mi­lie dvs. ae­g­te­fa­el­ler og børn. Krigs­flygt­nin­ge kan som na­evnt ik­ke få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring det før­ste år. AE­g­te­fa­el­ler skal va­e­re mindst 21 år for at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, li­ge­som der ga­el­der et for­sør­gel­ses­krav for flygt­nin­ge, som ik­ke sø­ger fa­mi­lie­sam­men­fø­ring in­den for de før­ste tre måneder.

Og­så i Dan­mark ga­el­der fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger kun børn og ae­g­te­fa­el­ler. Kon­ven­tions­flygt­nin­ge, som langt ho­ved­par­ten af asylan­sø­ger­ne får sta­tus som, kan få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring med det sam­me. Krigs­flygt­nin­ge må ven­te mini­mum et år på at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. For at få en ae­g­te­fa­el­le fa­mi­lie­sam­men­ført ga­el­der 24 års-reg­len. For ind­van­dre­re ga­el­der i Dan­mark og­så et for­sør­gel­ses­krav for at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.