Red­det ef­ter ned­skyd­ning

BT - - NYHEDER -

ra­dar­sta­tion, hvori der bli­ver sagt, at det rus­si­ske fly na­er­me­de sig tyr­kisk ter­ri­to­ri­um.

Ef­ter red­nings­ak­tio­nen sag­de pi­lo­ten på rus­sisk tv det stik mod­sat­te.

De to be­sa­et­nings­med­lem­mer fik in­gen ad­vars­ler på for­hånd, og fly­et var ik­ke in­de over Tyr­ki­ets gra­en­se:

»Jeg ken­der det om­rå­de så godt som min egen buk­se­lom­me,« sag­de Kon­stan­tin Mu­rak­t­hin blandt an­det i tv-in­ter­viewet. Red­nings­hold på 24 mand Ved ned­skyd­nin­gen blev det an­det be­sa­et­nings­med­lem, Oleg Pes­hkov, dra­ebt af turk­men­ske op­rørs­styr­ker, der be­ka­em­per den sy­ri­ske re­ge­ring, da han skød sig ud af fly­et og da­le­de ned i faldska­erm.

Mu­rakh­tin hav­de held til at lan­de et styk­ke der­fra og gem­me sig, så op­rørs­styr­ker­ne ik­ke kun­ne fin­de ham.

Der­ef­ter for­an­stal­te­de den sy­ri­ske ha­er en fa­re­fuld red­nings­ak­tion, der gik ud på at spo­re ham ved hja­elp af det ra­dio­sig­nal, der var ble­vet ak­ti­ve­ret ved ned­skyd­nin­gen, så man kun­ne fin­de ham.

Red­nings­hol­det var iføl­ge det rus­si­ske nyheds­bu­reau Li­fe­News sam­men­sat af 18 mand fra en sy­risk eli­te­en­hed i sam­ar­bej­de med seks med­lem­mer af en spe­ci­alstyr­ke fra Li­ba­nons Hiz­bol­lah-mi­lits, der er støt­tet og fi­nan­si­e­ret af Iran.

Ef­ter 12 ti­mers ef­ter­søg­ning, lyk­ke­des det at få kon­takt med den nedskud­te rus­si­ske pi­lot og få Mu­rakh­tin i sik­ker­hed.

Kli­ma­et mel­lem den rus­si­ske og den sy­ri­ske re­ge­ring på den ene si­de og den tyr­ki­ske re­ge­ring på den an­den er på fryse­punk­tet ef­ter ned­skyd­nin­gen.

»Det var et di­rek­te angreb på sy­risk ter­ri­to­ri­um, og det be­kra­ef­ter, at Tyr­ki­et støt­ter ter­r­o­ris­me, sag­de en tals­mand for det sy­ri­ske mi­li­ta­er til nyheds­bu­reau­et Sa­na.

På den an­den si­de fast­hol­der Tyr­ki­ets pra­esi­dent Er­do­gan, at det rus­si­ske fly be­fandt sig i tyr­kisk luftrum i mindst 17 se­kun­der, og at de to pi­lo­ter blev ad­va­ret fle­re gan­ge, in­den det tyr­ki­ske F-16 fly åb­ne­de ild. Tyr­ki­et har i fle­re år va­e­ret mod­stan­der af den sy­ri­ske pra­esi­dent As­sad og støt­ter fle­re op­rørs­grup­per, der for­sø­ger at va­el­te As­sad. Blandt an­det de turk­men­ske op­rørs­styr­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.