Ska­en­de­ri om sko blev hen­des sid­ste

BT - - NYHEDER -

DRAB

»Jeg stak for at dra­e­be,« har man­den er­kendt over for po­li­ti­et. Un­der af­hø­rin­gen be­na­eg­te­de han, at dra­bet var plan­lagt. Dra­bet skyld­tes en plud­se­lig ind­sky­del­se, for­di hun var ble­vet så sur over, at han hav­de købt nye sko til si­ne børn.

Hu­stru­ens liv stod ik­ke til at red­de, selv om der for­holds­vis hur­tigt kom po­li­ti og am­bu­lan­cela­e­ge til ste­de, ef­ter at man­den på strøm­pe­so­k­ker og med blod­plet­tet tøj var gå­et ned på Ta­gens­vej.

Par­ret har fi­re børn sam­men, og ae­g­te­man­den hav­de om mor­ge­nen fulgt si­ne to mind­ste søn­ner i sko­le, mens ko­nen sov et par timer me­re.

Ved 10-ti­den va­ek­ke­de han hen­de fre­de­ligt, og de spi­ste mor­gen­mad sam­men. Her be­gynd­te ko­nen igen at be­brej­de ham, at han var øko­no­misk uansvar­lig, for­di han da­gen før hav­de købt tøj og sko til de to mind­ste søn­ner. Det men­te han dog var nød­ven­digt, for­di de tra­eng­te til nye sko, og plud­se­lig slog det klik for ham på grund af ko­nens be­brej­del­ser. Trap­pet ud af sin me­di­cin Tirs­dag ef­ter­mid­dag blev han grun­digt af­hørt af po­li­ti­et ef­ter an­hol­del­sen, og her blev han un­der­ret­tet om, at ko­nen var af­gå­et ved dø­den på grund af hans fi­re kniv­stik. Den be­sked mod­tag han iføl­ge af­hø­rings­rap­por­ten ’stil­le og ro­ligt’. Og­så ved grund­lovs­for­hø­ret frem­stod den 58-åri­ge mand fuld­sta­en­dig ro­lig. Iført blåt fa­engsel­støj og sor­te ma­osko sad han na­er­mest sam­men­s­un­ken for­an dom­me­ren og fulg­te via en ara­bi­sk­ta­len­de tolk med i, at ankla­ge­ren la­e­ste op af, hvad den sig­te­de hav­de for­kla­ret til po­li­ti­et un­der sin af­hø­ring.

Man­den har i en år­ra­ek­ke lidt af skizof­re­ni, men be­gynd­te for to måneder si­den at ned­trap­pe sin me­di­cin i sam­råd med la­e­ger­ne.Han har bo­et i Dan­mark i 21 år, og blev pen­sio­ne­ret i 2007. Han har al­drig haft ar­bej­de i Dan­mark, men har le­vet af kon­tant­hja­elp.

Dom­me­ren be­slut­te­de at va­re­ta­egts­fa­engs­le ger­nings­man­den i fo­re­lø­big fi­re uger. Des­u­den blev det be­slut­tet, at han skal men­ta­lun­der­sø­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.