Vi skru­er op for ju­len

BT - - NYHEDER -

JULEFORBRUG Når dan­sker­ne om lidt sky­der ju­lesa­e­so­nen i gang, er der er en ten­dens til, at vi nem­me­re gri­ber til lom­mer­ne, end folk i re­sten af Eu­ro­pa gør. Sam­let set for­ven­ter dan­sker­ne at øge ju­le­for­bru­get med 5,2 pro­cent, mens re­sten af Eu­ro­pa står stil­le. Det vi­ser en ny europaeisk un­der­sø­gel­se ud­ar­bej­det af De­loit­te, hvor me­re end 14.000 for­bru­ge­re fra eu­ro­pa­ei­ske lan­de har del­ta­get.

»I Dan­mark er vi eu­ro­pa­me­stre i op­ti­mis­me, når det ga­el­der årets jul. Dan­sker­ne bru­ger fle­re pen­ge på ju­le­ga­ver i år, end de gjor­de sid­ste år, og det står i kon­trast til re­sten af Eu­ro­pa, hvor folk ge­ne­relt skru­er lidt ned - end­da pe­ger det nog­le ste­der i ret­ning af et min­dre fald i for­bru­get,« si­ger part­ner i De­loit­te Pe­ter Mølkja­er. Fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne Dan­sker­ne for­ven­ter i år at bru­ge 4.599 kr. pr. hus­stand på ju­len. Det er 227 kr. me­re end sid­ste år. Re­la­tivt set bru­ger dan­sker­ne fle­re pen­ge på ga­ver, end det er til­fa­el­det i re­sten af Eu­ro­pa. Mens vi bru­ger 61 pro­cent af ju­le­bud­get­tet til ga­ver, går 30 pro­cent til mad og blot 9 pro­cent til so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter. I re­sten af Eu­ro­pa ses der i hø­je­re grad en ten­dens til, at man bru­ger re­la­tivt fle­re pen­ge på mad og ak­ti­vi­te­ter og fa­er­re på ga­ver, forta­el­ler Pe­ter Mølkja­er.

Han me­ner, at ud­vik­lin­gen i dan­sker­nes for­brug skyl­des, at vi har få­et fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne. Han pe­ger sam­ti­dig på, at dan­sker­ne er ble­vet me­re op­ti­mi­sti­ske i for­hold til øko­no­mi­en.

»I år har vi gan­ske en­kelt lyst til at va­e­re spon­ta­ne og im­pulsi­ve frem for at la­de snus­for­nuf­ten rå­de. Der skal va­e­re plads til lidt sjov og bal­la­de, og man­ge vil ger­ne gi­ve lidt ek­stra los,« fast­slår Pe­ter Mølkja­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.