’ ’

BT - - NYHEDER -

VED ET ’NEJ’

VED ET ’JA’

Det er en mis­for­stå­el­se, at vi kan ri­si­ke­re at ry­ge ud af Eu­ro­pol ved et ’nej’

må vi hå­be, at EU la­ver go­de reg­ler, og at vi får lov til at va­e­re med i sam­ar­bej­det. Hvis det bli­ver et ’nej’, vil jeg sta­dig gø­re alt for at sik­re Dan­mark bedst mu­ligt mod ter­ror, men det gør det me­re kom­pli­ce­ret i for­hold til vo­res po­li­tis mu­lig­he­der for at ar­bej­de li­ge så ta­et, som vi gør i dag, for­di det ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re mu­ligt at del­ta­ge i Eu­ro­pol-sam­ar­bej­det. Det vil og­så bli­ve sva­e­re­re at få EU med på vo­res idéer om, hvor­dan man kan be­ka­em­pe ter­ror.

kan vi fort­sa­et­te i Eu­ro­pol og med po­li­ti­sam­ar­bej­det, som vi har, og vi kan sø­ge at på­vir­ke reg­ler­ne for at be­ka­em­pe ter­ror, så de stem­mer overens med de reg­ler, vi ger­ne vil ha­ve i Dan­mark. Sam­ar­bej­det er til stør­re for­del for dansk po­li­ti end for uden­land­sk po­li­ti, og der­for har vi størst mulig in­ter­es­se i at va­e­re med.

der altid va­e­re et godt sam­ar­bej­de mel­lem ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, hvis der for ek­sem­pel op­stod et ter­r­or­an­greb i Dan­mark. Det er en mis­for­stå­el­se, at vi kan ri­si­ke­re at ry­ge ud af Eu­ro­pol ved et ’nej’ – vi går og­så ind for Eu­ro­pol. Ved et ’nej’ la­ver vi en pa­ral­lelaf­ta­le med de an­dre lan­de, så vi fort­sat kan va­e­re med i Eu­ro­pol. Når der er ter­r­or­ti­der, står vi me­re sam­men. Det var ek­sem­pel­vis tip fra Ma­rok­ko, der gjor­de, at man kun­ne storme ter­r­o­ri­ster i en lej­lig­hed i Pa­ris.

Pe­ter Skaarup

DET ER IK­KE

UAN­SET AF­STEM­NIN­GEN VIL

et ’nej’ el­ler et ’ja’, der stop­per ter­ror. Der er man­ge ele­men­ter, som skal til for at be­ka­em­pe ter­ror. Men en god ting ved et ’nej’ er, at vi fort­sat har mu­lig­hed for at la­ve gra­en­se­kon­trol. Den mu­lig­hed mi­ster vi, hvis vi stem­mer ’ja’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.