Ja, vi står sta­er­ke­re mod ter­ror sam­men med EU Nej, gra­en­se­kon­trol skal brem­se ter­r­o­ri­ster­ne

BT - - NYHEDER -

KRI­STI­AN JEN­SEN

den 3. de­cem­ber, vil vi kom­me ta­et­te­re ind i et europaeisk sam­ar­bej­de, hvor vi har ind­fly­del­se på, hvad Eu­ro­pol skal la­eg­ge va­egt på frem­over. Vi vil der­for stå sta­er­ke­re i for­hold til at be­ka­em­pe ter­r­o­ris­me i he­le Eu­ro­pa. Det er ik­ke den ene­ste må­de at be­ka­em­pe ter­ror på, men det er et vig­tigt skridt for at be­ka­em­pe ter­ror. Des­ud en v il vi kun­ne sø­ge ind­fly­del­se på de reg­ler, som dis­ku­te­res i EU i øje­blik­ket i for­hold til bed­re be­ka­em­pel­se af ter­ror. Det kan vi ik­ke, hvis vi står uden­for.

STEM­MER VI ’JA’

PE­TER SKAARUP

be­ty­de, at vi fort­sat kan la­ve gra­en­se­kon­trol, som er vig­tigt for at da­em­me op for ter­ror. Vi skal kun­ne kon­trol­le­re, hvem der kom­mer ind i lan­det. I dag er det så­dan, at ter­r­o­ri­ster kom­mer in­ter­nt fra Schen­gen-lan­de­ne. De, der har slå­et til i Pa­ris, har for en dels ved­kom­men­de bo­et i Bel­gi­en, og de har der­for frit kun­net rej­se til Frank­rig. Hvis der sker ter­ror igen i Dan­mark, kan man for­ven­te, at der vil va­e­re for­søg på at få men­ne­sker ind i lan­det, der kan hja­el­pe til med et angreb. Og ved et ’ja’ vil der med Schen­gen-sam­ar­bej­det va­e­re fri be­va­e­gelíg­hed over gra­en­ser­ne.

ET ’NEJ’ VIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.