Holst sa­et­ter sig selv af hol­det

BT - - NYHEDER -

Han fik blot 93 da­ge som for­svars­mi­ni­ster. Si­den 32 da­ge på den li­det pre­sti­ge­fyld­te post som Ven­stres kir­ke­ord­fø­rer. Og nu har Carl Holst søgt or­lov fra Fol­ke­tin­get på ube­stemt tid. Fal­det fra tin­der­ne er ble­vet kon­kret vir­ke­lig­hed for man­den, der el­lers var spå­et en stor frem­tid i Ven­stres top. Man­den, der stod last og brast med Lars Løk­ke Ras­mus­sen, da hans for­mand­spost var i over­ha­en­gen­de fa­re, er nu selv på dybt vand. PRO­BLE­MER­NE HAR TÅR­NET sig op, na­er­mest fra den ju­ni­dag, han sat­te si­ne fød­der som nyvalgt fol­ke­tings­med­lem på Chri­sti­ans­borg, så han ik­ke la­en­ge­re frem­står som Løk­kes sta­er­ke støt­te, men sna­re­re som en be­last­ning for Ven­stre og i sid­ste en­de og­så for stats­mi­ni­ste­ren.

Carl Holst har va­e­ret på en us­a­ed­van­lig og yd­my­gen­de po­li­tisk rej­se, som han selv har løst bil­let til. Selv be­skri­ver han de se­ne­ste måneder som ’tur­bu­len­te’. Det er in­gen over­dri­vel­se. Møgs­a­ger­ne har kla­e­bet til ham, truk­ket mas­ser af kri­ti­ske over­skrif­ter og ka­stet skyg­ger over Løk­kes re­ge­rings­pro­jekt. Nu tra­ek­ker Holst stik­ket, mens po­li­ti­et un­der­sø­ger den anmeldelse, som Re­gion Syd­dan­mark tid­li­ge­re på ugen ind­gav på grund mi­stan­ke om, at Carl Holst i sin tid som re­gions­rå­ds­for­mand har brugt re­gio­nens pen­ge ulov­ligt. Blandt an­det er det kom­met frem, at Holst fik hja­elp af en em­beds­mand i re­gio­nen til sin per­son­li­ge fol­ke­tings­valg­kamp. Og at den­ne em­beds­mand re­elt kun brug­te en lil­le del af sin ar­bejds­ind­sats på sit rig­ti­ge job i re­gio­nen.

Forta­el­lin­gen om Kon­gen af Søn­derjyl­land har i det he­le ta­get få­et til­fø­jet en ra­ek­ke ka­pit­ler, som ho­ved­per­so­nen ik­ke i sin vil­de­ste fan­ta­si hav­de for­ud­set. Og som han har haft me­re end al­min­de­lig sva­ert ved at hånd­te­re i of­fent­lig­he­den. For ek­sem­pel af­slø­rin­gen af en om­skre­vet fak­tu­ra, så den re­el­le ud­giftspost - ta­leskri­ve­ri for Holst blev skjult, og Re­gion Syd­dan­mark kom til at be­ta­le. LA­EG DER­TIL KRI­TIK­KEN af ef­ter­ve­der­la­get på 830.000 kr. fra Re­gion Syd­dan­mark, som Carl Holst først in­si­ste­re­de på at mod­ta­ge, for der­ef­ter at af­gi­ve halv­de­len. Som­mer­fe­ri­e­tavs­he­den, mens ud­send­te fly­me­ka­ni­ke­re kla­ge­de over neds­lid­te kamp­fly og dår­ligt ar­bejds­mil­jø, un­der­stre­ge­de den elen­di­ge de­but i For­svars­mi­ni­ste­ri­et.

Når kri­tik­ken har bul­dret løs, har Carl Holst ty­pisk lagt ar­me­ne over kors og af­vist, at no­get skul­le va­e­re galt. Ind­til pres­set er ble­vet for stort og til­ba­ge­to­get uund­gå­e­ligt. De kor­slag­te ar­mes stra­te­gi plus af­lø­rin­gen af ’for­ret­nings­gan­ge­ne’ i det søn­derjy­ske har nu ko­stet en mi­ni­ster­post og ført en or­lovs­pe­ri­o­de med sig. Det er som om, den 45-åri­ge Ven­stre-mand slet ik­ke har fat­tet, at jo hø­je­re op man som po­li­ti­ker kom­mer i hie­rar­ki­et, des stør­re yd­myg­hed skal man fak­tisk ud­vi­se. De skar­pe po­li­ti­ske re­ak­tio­ner fra de tid­li­ge­re kol­le­ger forta­el­ler sam­ti­dig, at Holst to­talt glem­te en an­den vig­tig di­sci­plin: nem­lig at få da­ek­ket sin ryg af i Re­gion Syd­dan­mark. Her­fra vi­ses ty­de­lig­vis in­gen nå­de.

PANELET Carl Holst har va­e­ret på en us­a­ed­van­lig og yd­my­gen­de po­li­tisk rej­se, som han selv har løst bil­let til

PER­SON­LIGT FØ­LES DET for­ment­lig min­dre ube­ha­ge­ligt for Carl Holst ik­ke at skul­le fa­er­des på Chri­sti­ans­borgs gan­ge, men or­lov er ik­ke et qu­i­ck-fix, der får pro­ble­mer til at for­svin­de. At møgsager kan kla­e­be la­en­ge, kan fle­re tid­li­ge­re top­po­li­ti­ke­re be­kra­ef­te. Og det aen­drer slet ik­ke på ho­ved­po­in­ten: At det er he­le Carl Holsts voks­ne liv, pro­fes­sio­nelt og men­ne­ske­ligt, he­le hans sel­vop­fat­tel­se og hans fag­lig­hed, der bli­ver sat spørgs­måls­tegn ved nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.