Sig­tet for be­sti­alsk drab løsladt

BT - - NYHEDER -

71-åri­ge Lo­ne Søn­der­gaard fra Lyng­by blev en ok­to­ber­af­ten sid­ste år fun­det dra­ebt af 40 kniv­stik i hal­sen og bry­stet i sin en­tré.

Me­re end et år ef­ter blev en 45-årig mand i be­gyn­del­sen af novem­ber an­holdt og va­re­ta­egts­fa­engs­let i sa­gen. Men nu står Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti igen på bar bund i sa­gen ef­ter at ha­ve løsladt den 45-åri­ge på grund af mang­len­de be­vi­ser.

Iføl­ge eb.dk er det isa­er re­sul­ta­tet af ne­ga­ti­ve dna-un­der­sø­gel­ser af den mista­enk­tes tøj og sko, der er år­sag til løsla­del­sen.

Po­li­ti­et har tid­li­ge­re be­teg­net knivdra­bet på Lo­ne Søn­der­gaard som ’be­sti­alsk’ og ’me­nings­løst’.Lo­ne Søn­der­gaard bo­e­de ale­ne, og ef­ter dra­bet var der ik­ke stjå­let no­get fra hen­des lej­lig­hed.

Den nu løslad­te 45-åri­ge mand til­hø­rer iføl­ge eb.dk et mis­brugs­mil­jø, og på ger­nings­tids­punk­tet holdt han til i Lyng­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.