21.000 li­kes på Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

Sø­ren ’Smed’ Holm, 45 år, far til Kathrine og sing­le. Bor i Al­lin­gå­bro med hund­en Cos­mo. Det­te år har på man­ge må­der va­e­ret et drøjt år for den sto­re smed fra Nord­djursland. Han la­eg­ger ik­ke skjul på, at da ka­me­ra­er­ne stop­pe­de, føl­te han sig me­get ale­ne. Og hav­de sva­ert ved at få mo­ti­ve­ret sig selv til at spi­se sundt og mo­tio­ne­re. Sam­ti­dig dø­je­de han med en kna­eska­de, der gjor­de, at han ik­ke kun­ne stil­le op til X-ter­ra­en i Aar­hus i som­mer, hvil­ket var et ka­em­pe ne­der­lag for ham. Men hel­dig­vis for ham hav­de den lo­ka­le lø­be­klub ik­ke glemt ham. Selv om han hav­de ’glemt’ den. »De han­ke­de sim­pelt­hen op i mig. Det er jeg dem tak­nem­me­lig for,« ly­der det fra Al­lin­gå­bro, hvor be­bo­er­ne ja­evn­ligt ser den sto­re smed spa­e­ne ned gen­nem ho­ved­ga­den. Jan ’Ham­mer’ Lund, 46 år, skral­de­mand og del­tids brand­mand, bor i Egaa med hu­stru­en An­ne­ma­rie og de­res sam­men­brag­te børn. ’Ham­mer’, som den lu­ne brand­mand bli­ver kaldt, er en af dem, der har 1.000 und­skyld­nin­ger for at bli­ve lig­gen­de på so­fa­en. Men ef­ter han gen­nem­før­te X-ter­ra­en i som­mer, har mo­tionspi­ben få­et en helt an­den lyd. »Jeg tra­e­ner fi­re gan­ge om ugen,« ly­der det stolt. »Og så ar­bej­der jeg på at star­te et pro­jekt ’Rig­ti­ge ma­end’ op i Aar­hus Kom­mu­ne som det, Lin­dy har va­e­ret med til i Re­bild. Pro­jek­tet er på teg­ne­bra­et­tet, men ven­ter på den en­de­li­ge god­ken­del­se,« forta­el­ler ’Ham­mer’ til BT. Og så er han og­så i gang med at sam­men­sa­et­te et an­det hold ‘Rig­ti­ge ma­end’ i hjem­by­en sam­men med sin pri­va­te tra­e­ner. Jo­nas Iver­sen, 23 år, jord- og be­to­n­ar­bej­der, bor i Spjald med ka­e­re­sten Na­dia og de­res lil­le dat­ter, Mil­le. Jo­nas Iver­sen er den af de fem ma­end, der har haft sva­e­rest ved at hol­de fast i den sun­de livs­stil. Og mo­tio­nen. Men ef­ter den un­ge land­mand fik kon­sta­te­ret en dis­kuspro­laps, valg­te han at skif­te job til jord- og be­to­n­ar­bej­der. Og nu er er han kom­met godt i gang med at tra­e­ne igen. »Jeg er kom­met med i en mountainbikeklub, der har rin­get og spurgt, om jeg vil­le va­e­re med. Det vil­le jeg ger­ne. For jeg prø­ver at hol­de skru­en li­ge i van­det med tra­e­nin­gen,« ly­der det fortrøst­nings­fuldt fra den yng­ste af de ’Rig­ti­ge ma­end’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.