Min jul: Manu Sareen ’Min før­ste ka­e­re­ste gav mig et hon­ning­hjer­te med mit navn på’

BT - - BLACK FRIDAY -

MA­NUS JUL

»Nej, jeg er ik­ke ju­lero­man­ti­ker, men ba­re ro­man­ti­ker.«

»Helt al­min­de­ligt sam­men med mi­ne børn. Kun­ne jeg slip­pe for det, så gjor­de jeg det. Jeg vil me­get hel­le­re hol­de jul f.eks. i Thailand el­ler lig­nen­de - det har vi før gjort, men en gang imel­lem er jeg nødt til at bli­ve hjem­me. Jeg hungrer ef­ter lys og var­me på den tid, og så må det me­get ger­ne va­e­re på be­kost­ning af ju­len - Ju­len er cool nok, men jeg or­ker ik­ke for me­get, og alt er gej­let op i de­cem­ber på al­le mu­li­ge le­der og kan­ter - Der­for er det fak­tisk og­så ska­egt, at jeg skal la­ve Dan­ske Spils ju­le­ka­len­der i år.«

»Jeg ple­jer ik­ke at stres­se over det. Ju­len er, hvad vi gør den til, og no­get af det er, at der skal va­e­re lidt stress, ’Åh, vi når det ik­ke….’ Men vi når det altid år ef­ter år ef­ter år. Og jeg kom­mer og­så til at nå det - jeg kø­ber lidt igen­nem de­cem­ber.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.