Ju­le­ga­ve12­fe­de gad­gets

BT - - BLACK FRIDAY -

Droi­den BB8­ser ud til at få en ho­ved­rol­le i den nye Star Wars­film, som får pre­mi­e­re 17. de­cem­ber. Her er en im­po­ne­ren­de le­ge­tøjs­ud­ga­ve af BB8, som di­ne børn na­ep­pe får helt for sig selv. Droi­den kan en­ten sty­res via en smartp­ho­ne/tab­let el­ler sa­et­tes til selv at ud­for­ske om­gi­vel­ser­ne. Den kan end­da vi­se fø­lel­ser. Vil du ger­ne kun­ne ta­ge end­nu bed­re bil­le­der med din smartp­ho­ne? Så er lin­ser­ne fra Mo­ment cre­men af cre­men. Der er tre mo­del­ler: en vid­vin­kel, en ma­kro og en te­lel­in­se, og de skal desva­er­re kø­bes hver for sig. Til gen­ga­eld gi­ver de dig helt nye mu­lig­he­der med smartp­ho­ne­ka­me­ra­et. Med Anki Over­dri­ve kom­mer ra­cer­ba­nen ind i en helt ny tidsal­der. Ra­cer­ba­nen er byg­get af mag­ne­ti­ske fel­ter, der er fla­de som pa­pir. Bi­ler­ne sty­res via en app på mo­bi­len (An­droid el­ler iOS, red.). Du kan end­da sa­en­ke di­ne ri­va­lers fart ved at af­fy­re lys­strå­ler mod dem. Så der er lagt op til dra­be­li­ge fa­mi­lie­dy­ster til langt ud på de mør­ke af­ten­ti­mer. Tor­ben Vogn­sen.

Op til ju­len i år er isa­er to nye trends slå­et igen­nem.

»For før­ste gang ser det ud til, at der kom­mer til at lig­ge en del smartwat­ches un­der ju­le­tra­e­et. El­lers er fit­nessg­ad­gets ble­vet stort. Gad­gets med tra­e­nings­funk­tio­ner og mu­lig­hed for at må­le din egen pra­e­sta­tion som pul­su­re er virkelig po­pu­la­e­re. Det sam­me er sports­he­ad­sets,« si­ger Tor­ben Vogn­sen.

Men hvil­ke gad­gets øn­sker en af Danmarks før­en­de eks­per­ter sig så selv?

»Ik­ke en ene­ste,« si­ger Tor­ben Vogn­sen og gri­ner.

»Jeg te­ster jo alt det ny­e­ste i for­vej­en og byt­ter det ud, når der kom­mer no­get ny­e­re og bed­re. Jeg ejer ik­ke ret me­get af det, men det går jo nok.«

Med fin­ge­ren so­lidt plan­tet på den elek­tro­ni­ske puls kan han der­for gi­ve dig de bed­ste gad­get-ga­veidéer til sto­re og små. Til fit­nes­sfre­aks og ma­dø­rer. Ja, til al­le os, som slet ik­ke kan le­ve uden den mo­der­ne tek­no­lo­gi – og el­sker at le­ve med den. Den op­lag­te ga­ve til den, der ba­re vil ha­ve mu­sik i øret un­der cy­kel- el­ler lø­be­tra­e­nin­gen – uan­set hvor­dan vej­ret er. So­ny NWZWS613 er en 100 % vand­ta­et mu­si­k­af­spil­ler med ind­byg­get 4GB hukom­mel­se, så den kan så­gar bru­ges i svøm­me­hal­len.

TORS­DAG 26. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.