Min jul: Michelle Hvi­id ’Jeg har tak­ket nej til det me­ste’

BT - - BLACK FRIDAY -

MI­CHEL­LES JUL Michelle Hvi­id, iva­er­ksa­et­ter, ra­diova­ert på Ra­dio24­syv og klum­meskri­bent på BT, blev sid­ste de­cem­ber ope­re­ret for en tu­mor i ho­ve­d­et. Der­for bli­ver ju­len i år no­get helt sa­er­ligt. »Jeg skal hol­de jul med min bror og hans fa­mi­lie. Jeg har min søn hvert år og min dat­ter hvert an­det, i år er beg­ge børn der. Det gla­e­der jeg mig til, for sid­ste jul for­svandt på grund af min tu­mor.«

»Jeg har in­tet ju­le­ra­es, for jeg har tak­ket nej til det me­ste. Jeg har dog sagt ja til me­d­ar­bej­derju­le­frokost hos Ra­dio24­syv. De an­sat­te mig i au­gust, og det er før­ste gang i 15 år, at jeg er til­knyt­tet et fir­ma.«

»Jeg har na­e­sten købt al­le ga­ver. Jeg så et ci­tat fra Al­ter­na­ti­vet i dag: ver­den har ik­ke brug for fle­re ting. Kun ka­er­lig­hed. Jeg kø­ber en ga­ve til hver af un­ger­ne. De voks­ne får et knus og no­get hjem­me­bag.«

»I de­cem­ber skal jeg sove, hyg­ge, ba­ge, ta­ge på ju­le­mar­ke­der, kys­se og ae­de. I mor­gen har jeg ju­le­fe­rie og hol­der fri i syv uger – bort­set fra Ra­dio24­syv. Det er til­tra­engt ef­ter 70 fored­rag i ef­ter­å­ret. Jeg har va­e­ret øko­no­misk på span­den, ef­ter jeg var syg, og har knok­let mig til­ba­ge på spo­ret. I mor­gen be­gyn­der fe­ri­en.«

»Jeg ple­je­de at va­e­re ret up tight i ju­len, den sik­re ka­ta­stro­fe. Nu vil jeg ba­re hyg­ge om mi­ne børn og min ka­e­re­ste.« I de­cem­ber skal jeg sove, hyg­ge, ba­ge, ta­ge på ju­le­mar­ke­der, kys­se og ae­de

Michelle Hvi­id

TORS­DAG 26. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.