Da che­fen fik ren­gø­rings­ko­nen til bords

BT - - BLACK FRIDAY -

SKÅL Un­der be­sa­et­tel­sen ryk­ke­de folk sam­men. Der blev ar­ran­ge­ret fa­el­les­spis­nin­ger. Og ude i virk­som­he­der­ne ma­er­ke­de man og­så for­an­drin­gen. Her be­gynd­te che­fer­ne 24. de­cem­ber, når dagens ar­bej­de var ud­ført om­kring frokost­tid, at sam­le me­d­ar­bej­der­ne til et glas po­rtvin, forta­el­ler An­ders Chr. N. Chri­sten­sen.

Ef­ter be­sa­et­tel­sen har ju­le­frokost­tra­di­tio­nen bidt sig fast. Og den be­gyn­der at ud­vik­le sig hen mod det, vi ken­der i dag.

»Der op­står en ir­ri­ta­tion. For tra­di­tio­nen Jeg sy­nes, at folk er me­re be­her­ske­de i dag, end de var i en pe­ri­o­de i 60er­ne

An­ders Chr. N. Chri­sten­sen

var, at man på ju­le­af­tens­dag ar­bej­der helt til mid­dag, Og så blev man kaldt op til che­fen, hvor der stod po­rtvin, og man blev trak­te­ret med ka­ger og vin – på den dag, hvor man­ge kvin­der ba­re ta­enk­te på at kom­me hjem og gø­re ju­lema­den klar,« forta­el­ler An­ders Chr. N. Chri­sten­sen. Op­ha­e­ve­de hieraki­et Så be­gynd­te man at ryk­ke ar­ran­ge­men­tet til 23. de­cem­ber, da­gen før ju­le­af­ten.

»I dag ken­der che­fen og me­d­ar­bej­der­ne jo of­te hin­an­den. Det, der jo var sa­er­ligt ved de her ju­le­froko­ster, var, at man op­ha­e­ve­de hieraki­et, så che­fen sad sam­men med ren­gø­rings­ko­nen og så vi­de­re. Det var sa­er­ligt for ju­le­froko­sten,« forta­el­ler An­ders Chr. N. Chri­sten­sen.

»Jeg kan hu­ske i min tid, som far­ve­hand­ler­eks­pe­di­ent, at det var øl og snaps og smør­re­brød, der blev se­ve­ret. Det var helt al­min­de­ligt, at der blev be­stilt smør­re­brød ude­fra.

I dag har ju­le­froko­sten ud­vik­let sig til en fest, som of­te fort­sa­et­ter ude i by­en, og det kan va­e­re helt umu­ligt at få en taxa hjem. Men så­dan var det ik­ke i gam­le da­ge. Da ju­le­froko­sten blev holdt 23. el­ler 24. de­cem­ber, skul­le man nok sør­ge for at kom­me hjem in­den alt for sent. Så ju­le­frokoster­ne var sja­el­dent så vil­de, som vi ken­der dem i dag. Ta­et druk kom­mer til Ef­ter­hån­den som fri­sin­det spred­te sig i 1960er­ne, blev ju­le­frokoster­ne og­så me­re og me­re løs­slup­ne, og der ble­vet druk­ket igen­nem.

»Jeg sy­nes, at folk er me­re be­her­ske­de i dag, end de var i en pe­ri­o­de i 60er­ne, hvor folk fik fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne, og der li­ge plud­se­lig var nok af alt mu­ligt. Og så blev der druk­ket ta­et,« forta­el­ler An­ders Chr. N. Chri­sten­sen.

I 1976 kom den sto­re pu­bli­kums­suc­ces, fil­men ’Ju­le­froko­sten’ med Pre­ben Kass, hvor de gik to­talt amok. Det he­le blev vil­de­re og vil­de­re og del­ta­ger­ne i ju­le­froko­sten me­re og me­re uud­hol­de­li­ge, ef­ter­hån­den som fil­men skred frem.

I dag er den vil­de fest sta­dig det ty­pi­ske bil­le­de på en helt al­min­de­lig dansk ju­le­frokost. Men det er ved at aen­dre sig, forta­el­ler An­ders Chr. N. Chri­sten­sen:

»Jeg ser en ten­dens til, at det i dag går i en an­den ret­ning. Man skal jo og­så se sig selv, che­fen og kol­le­ger­ne i øj­ne­ne da­gen ef­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.