’Jeg for­ven­ter me­re’

BT - - SPORTEN -

• FOTO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

TRA­E­NER­ØN­SKE Ju­lestem­nin­gen har al­le­re­de sa­en­ket sig i de in­der­ste lo­ka­ler hos FC Kø­ben­havn, og på tra­e­nings­an­la­eg­get på Fre­de­riks­berg må spil­ler­ne la­eg­ge ører til de sam­me san­ge, som kan hø­res i al­le stor­cen­tre. Men her stop­per ju­le­fre­den dog og­så i den­ne om­gang for Su­per­liga­ens top­hold.

På søn­dag ga­el­der en af de største op­ga­ver i det­te ef­ter­år, når Stå­le Sol­bak­kens trop­per tør­ner ind i de for­sva­ren­de me­stre fra FC Midtjyl­land på MCH Are­na.

Før topkam­pen mel­lem num­mer et og to kan FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken se til­ba­ge på pra­e­cis en må­ned, hvor hans hold har sid­det på før­ste­plad­sen for­an FC Midtjyl­land, og kun we­e­ken­dens skuf­fen­de 0-0-kamp hjem­me mod Vi­borg har gi­vet nord­man­den grund til be­kym­ring.

»Vi har va­e­ret in­de i en rig­tig god og sta­bil pe­ri­o­de og har spil­let rig­tig godt, men vi fik et lil­le til­ba­ge­slag mod Vi­borg og spil­le­de en lidt skidt kamp. Det, tror jeg, kan skyl­des man­ge ting. Der har va­e­ret en lands­holds­pau­se, og spil­ler­ne har va­e­ret va­ek og har må­ske ik­ke få­et tra­e­net godt nok sam­men. Nog­le spil­le­re har vir­ket lidt ud­mat­te­de og har ik­ke haft det over­skud, der skul­le til, for at vin­de kam­pe. Men vi er fortrøst­nings­ful­de og gla­e­der os til kam­pen mod FC Midtjyl­land,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken før den na­est­sid­ste kamp i det­te hal­vår.

Til for­skel fra sid­ste for­år, hvor nord­man­den mod slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son kun stod med 10 kampkla­re mark­spil­le­re, hav­de FC Kø­ben­havn i går stort set he­le trup­pen på tra­e­nings­ba­nen.

Kun lang­tids­ska­de­de Dan­ny Amankwaa var fra­va­e­ren­de, og bå­de den sven­ske lands­holds­spil­ler Mi­ka­el An­tons­son og Tho­mas Dela­ney, som beg­ge gik ud med ska­der i play­off-kam­pe­ne mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, til­ba­ge på gra­es­set, om end det er yderst usik­kert iføl­ge Sol­bak­ken, om FCK-an­fø­rer, Tho­mas Dela­ney, bli­ver klar til søn­dag. Dela­ney tvivl­s­om »Jeg tror me­re på, at An­tons­son bli­ver fit til ud­ta­gel­se. Det bli­ver me­re stramt med Dela­ney. Han er me­re tvivl­s­om,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken, som net­op pe­ger på sid­ste sa­e­sons man­ge ska­der, når han skal for­kla­re, hvor­for hol­det end­nu ik­ke er, hvor han op­ti­malt ser det.

»Vi sli­der sta­dig med nog­le af de spil­le­re, som har va­e­ret igen­nem lang­tids­ska­der. De er ik­ke helt op­pe at rin­ge og kan bli­ve me­get bed­re. Det er me­re in­di­vi­du­elt, at vi skal ha­ve nog­le spil­le­re op fra de 85 pro­cent til 100 pro­cent og hol­de dem sta­er­ke og for­sta­er­ke kon­kur­ren­cen på hol­det. Al­le ken­der hin­an­den godt, og grund­prin­cip­per­ne bå­de de­fen­sivt og of­fen­sivt er på plads, og vi ska­ber man­ge fle­re chan­cer end i sid­ste sa­e­son, så over­ord­net fø­ler vi, at det går i den rig­ti­ge ret­ning,« si­ger FCK-bos­sen og til­fø­jer:

»Vi er ik­ke så langt fra, hvor vi ger­ne vil va­e­re. Hvis vi kan fort­sa­et­te med at spil­le på den må­de, som vi har spil­let i de se­ne­ste to - to og en halv må­ned, er jeg me­get til­freds.«

»Jeg for­ven­ter me­get me­re af Benja­min Ver­bic. Han har va­e­ret god, men har va­e­ret ska­det i to måneder. Så jeg reg­ner med, at det ef­ter jul bli­ver mar­kant bed­re.«

»Jeg reg­ner med, at Wil­li­am Kvist kom­mer op på et hø­je­re ni­veau, når han får en hel op­start­s­fa­se til at tra­e­ne med hol­det.« »Jeg reg­ner med, at Ni­co­lai Jør­gen­sens sid­ste hal­ve år i klub­ben skal bli­ve bed­re og bed­re.« »Jeg reg­ner med, at Kusk (Kas­per, red.) fort­sa­et­ter sin fi­ne ud­vik­ling, som har va­e­ret rig­tig god. Det sam­me med An­ker­sen (Pe­ter, red.).« »Ik­ke mindst reg­ner jeg med San­tan­der (Fe­de­ri­co, red.), som har vist po­si­tivt spil i den sid­ste må­ned, og at det bli­ver til fle­re scor­in­ger, end der har va­e­ret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.