Cham­pions Le­ague Zla­tans af­ten

BT - - SPORTEN -

i Mal­mø var i går fyldt med fans. Fans af Malmö FF, men først og frem­mest fans af Zla­tan. Ibra­him­ovic hav­de sør­get for dem. Af egen lom­me hav­de han be­talt 260.000 sven­ske kro­ner for at få tor­vet ryd­det, op­sat en storska­erm og ret­tig­he­der­ne til at sen­de kam­pen. Al­le skul­le ha­ve mu­lig­he­den for at få et glimt af den største stjer­ne.

På sta­dion fik han lov at glim­te. Nor­malt er Malmö FF-til­ha­en­ger­ne in­gen mod­stan­der nå­dig. Når nav­ne­ne bli­ver råbt op, bli­ver der pif­tet – højt. Men da Ibra­him­ovic an­sigt blev vist på storska­er­men, blev der jublet. Som var han en af Malmö FFs eg­ne.

An­fø­rer­bin­det til­hør­te selv­føl­ge­lig og­så Zla­tan, og det selv om Pa­ris’ nor­ma­le kap­ta­jn, bra­si­li­an­ske Thi­a­go Silva, var til­ba­ge i star­top­stil­lin­gen. Fik gå­se­hud Kun Án­gel di María vo­ve­de sig et kort se­kund ind i ram­pe­ly­set, da han med må­let til 4-0 blev dob­belt målsco­rer, men så blev han og­så straks he­vet ud.

Ud­skif­tet blev Zla­tan Ibra­him­ovic og­så, men det var kun, så han kun­ne mod­ta­ge stå­en­de ova­tio­ner fra et fyldt sta­dion. Da hav­de Lucas Mou­ra i en pa­ren­tes be­ma­er­ket net­op gjort det til slut­re­sul­ta­tet 5-0 di­rek­te på fris­park.

» Jeg fik gå­se­hud. Jeg føl­te det, som om jeg var hjem­me igen,« sag­de Zla­tan Ibra­him­ovic til svensk TV3 ef­ter kam­pen.

»Det var et stort øje­blik for mig, min fa­mi­lie og al­le der så på. Det var her, det he­le be­gynd­te. At kom­me her med PSG, mens jeg er på top­pen og gør det, jeg gør bedst - nem­lig at spil­le fod­bold. Jeg ved ik­ke, hvor man­ge men­ne­sker, der vil kom­me til at op­le­ve det, men jeg er li­geg­lad, for­di jeg nu har op­le­vet det,« til­fø­je­de han.

Som prik­ken over i’et be­tød Pa­ris Saint-Ger­mains sejr, at hol­det nu er vi­de­re til Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi­na­ler sam­men med Re­al Madrid, der i den an­den kamp i Grup­pe A kamp ce­men­te­re­de sin før­ste­plads med en un­der­hol­den­de ude­sejr på 4-3 over Shakh­tar Do­netsk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.