R AVAN­CE­MENT msen truk­ket

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 26. NOVEM­BER 2015 Erik Svi­at­chen­ko. Men det bli­ver med hånd­brem­sen truk­ket. Drøm­mes­ce­na­ri­et er en ko­pi af midtjy­der­nes før­ste opgør med Le­gia, der end­te med en smal 1-0-tri­umf.

»Vi kom­mer til at gå til kam­pen med det her stram­me or­ga­ni­sa­to­ri­ske, de­fen­si­ve fo­kus, hvor vi rig­tig ger­ne vil stå godt på ba­nen og må­ske til­la­de lidt min­dre ba­grum,« si­ger Svi­at­chen­ko til BT og til­fø­jer:

»Vi skal hu­ske på, at vi er go­de. Selv om vi ik­ke har vist vo­res top­ni­veau de se­ne­ste kam­pe, er vi sta­dig go­de, og vi kan fin­de mas­ser af in­spira­tion i kam­pen på hjem­me­ba­ne mod Le­gia Warszawa. Der var rig­tig go­de ele­men­ter. Selv om vo­res 1. halv­leg ik­ke var fan­ta­stisk, til­lod vi dem jo ik­ke sa­er­lig me­get, og så score­de vi på en af vo­res fa­mø­se død­bol­de. Så kan vi kom­me her­fra med et flot re­sul­tat ved hja­elp af en god de­fen­siv ba­se og ved at va­e­re skar­pe på de chan­cer, vi får og selv ska­ber, har vi en rig­tig fin mu­lig­hed.«

FC Midtjyl­land be­gynd­te sa­e­so­nen med en ui­gen­nem­tra­en­ge­lig de­fen­siv, der ik­ke til­lod Le­gia man­ge mu­lig­he­der i de to klub­bers før­ste mø­de. Na­e­sten uden ska­der Men si­den da har me­get aen­dret sig.

Midtjy­der­nes for­svar er ble­vet til at ta­le med og har luk­ket mål ind de se­ne­ste ot­te kam­pe, og sam­ti­dig har Le­gia Warszawa ramt stor­for­men. Jess Thorup er der­for af­kla­ret med, at hans hold for­ment­lig kom­mer un­der hårdt pres.

»Det er et for­vand­let Le­gi­a­hold, vi ser, i for­hold til da vi mød­te dem sidst. De har få­et styr på de­res struk­tur, de kom­mer med den fy­sik, vi og­så hav­de for­ven­tet at se i den før­ste kamp, og frem­me i ba­nen har de nog­le rig­tig dyg­ti­ge spil­le­re, som er i top­form. Si­den de skif­te­de tra­e­ner, har de få­et sta­bi­li­se­ret sig. De lig­ger to­er i liga­en og har gjort det godt på det se­ne­ste, så der ven­ter os en sva­er kamp,« si­ger tra­e­ne­ren.

En af de spil­le­re, der er i top­form hos Le­gia Warszawa er spids­an­gri­be­ren Ne­manja Ni­ko­lić, der i den pol­ske liga har sco­ret 16 mål i 16 kam­pe. Thorup kan gla­e­de sig over, at han med sig i Warszawa har en na­e­sten ska­des­fri trup. Of­fen­si­ve Mar­tin Pu­sic er ene­ste mand, der dø­jer med en ha­e­vet an­kel.

i af­ten mu­lig­he­den for at gå vi­de­re som to’er fra grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, men det kra­e­ver en sejr og en hja­el­pen­de ita­li­ensk hånd.

Vin­der midtjy­der­ne over Le­gia Warszawa, og for­mår Club Brug­ge sam­ti­dig ik­ke at slå Napoli hjem­me, er Jess Thorups trop­per sik­re på vi­de­re avan­ce­ment.

Ta­ber FC Midtjyl­land el­ler spil­ler uaf­gjort, har de fort­sat mu­lig­he­den for at af­gø­re det selv i sid­ste kamp, når de hjem­me mø­der Club Brug­ge 10. de­cem­ber. For vin­der FC Midtjyl­land den, er der ik­ke no­get at raf­le om. Så er de dan­ske me­stre vi­de­re, uag­tet hvor­dan det går i af­te­nens kam­pe.

Spil­ler de der­i­mod uaf­gjort mod Club Brug­ge, skal de hå­be på, at bel­gi­er­ne kun har ta­get mak­si­malt et po­int med fra af­te­nens opgør mod Napoli, og at Le­gia Warszawa ik­ke får seks po­int ud af si­ne to sid­ste kam­pe.

Ta­ber FC Midtjyl­land til Club Brug­ge, er det slut. Så snup­per bel­gi­er­ne an­den­plad­sen og går vi­de­re fra pul­je D sam­men med Napoli, med min­dre beg­ge hold slut­ter på syv po­int. I så fald er det ind­byr­des opgør, der ta­el­ler. FCM slog bel­gi­er­ne 3-1 på ude­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.