BAR­CE­LO­NA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Clau­dio Bra­vo Jor­di Al­ba Javi­er Ma­s­che­ra­no Ge­rard Piqué Da­ni Al­ves An­drés Inies­ta Ser­gio Busquets Ivan Raki­tic Ney­mar Lu­is Suárez Lio­nel Messi

OVERJOR­DI­SKE To af de sto­re eu­ro­pa­ei­ske liga­er ser ud til at va­e­re af­gjort, selv om vi kun er på vej ind i ju­le­må­ne­den. I Tys­kland og i Spanien har Bay­ern Mün­chen og Bar­ce­lo­na va­e­ret så su­ve­ra­e­ne, at det er me­get sva­ert at fo­re­stil­le sig et af hol­de­ne gå i stå og smi­de det for­spring, som de hver isa­er har op­ar­bej­det i lø­bet af de før­ste måneder. Sam­ti­dig har beg­ge hold og­så smadret de for­ven­tet na­er­me­ste kon­kur­ren­ter i de­res ind­byr­des kam­pe. På Ber­nabéu yd­my­ge­de Bar­ce­lo­na lør­dag af­ten Re­al Madrid med 4-0, mens Bay­ern Mün­chen tid­li­ge­re i sa­e­so­nen bå­de har slå­et Dort­mund og Wol­fsburg med 5-1 in­den for to uger.

I Cham­pions Le­ague er de to hold li­ge så su­ve­ra­e­ne. Bay­ern skul­le kun bru­ge 20 mi­nut­ter for at kø­re Olym­pi­akos midt over i tirs­da­gens kamp, mens Bar­ce­lo­na pryg­le­de Ro­ma 6-1, og beg­ge hold er klar til for­å­rets kno­ck­out­fa­se.

Men hvil­ket af de to hold er bedst li­ge nu, og kan man og­så for­ven­te at se de to hold stå over for hin­an­den, når Cham­pions Le­ague-fi­na­len bli­ver fløjtet op på San Siro i Mila­no 28. maj na­e­ste år, hvis el­lers lyk­kens gu­din­de sør­ger for, at de und­går hin­an­den i kno­ck­out-fa­sen?

Tre eks­per­ter, der hver isa­er føl­ger in­tenst med i Cham­pions Le­ague og ud­vik­lin­gen i in­ter­na­tio­nal fod­bold, for­kla­rer her, hvad det er, der gør de to hold så go­de, og gi­ver de­res bud på, hvem der er bedst. »Man kan ik­ke si­ge hvem der sta­er­ke­st, før de mø­der hin­an­den. De er ret su­ve­ra­e­ne beg­ge to. Desva­er­re mø­des de jo ik­ke nu.«

»Det er jo ik­ke vig­tigt at va­e­re bedst i novem­ber. Me­get aen­drer sig helt sik­kert fra nu og til de af­gø­ren­de kam­pe i Cham­pions Le­ague. Man må ba­re si­ge, at beg­ge hold er på op­ti­mal yde­ev­ne nu, og det er ik­ke altid op­ti­malt. Det kan sag­tens bli­ve dem, for de er to af de sto­re hold, men man kan ik­ke si­ge, hvem der når fi­na­len. Hvem hav­de tro­et Ju­ven­tus stod der sid­ste år?

»Det har no­get at gø­re med, hvor­når man mø­der de for­skel­li­ge hold. Er de lidt ne­de, og har de man­ge ska­der? Der­for er der altid over­ra­skel­ser i den sid­ste del af tur­ne­rin­gen. De hold, vi har snak­ket om he­le ti­den, og som spil­ler fan­ta­stisk, får må­ske et form­dyk på det for­ker­te tids­punkt.

»Men li­ge nu er det de to klart bed­ste hold. Al­le an­dre sto­re hold svin­ger ut­ro­ligt me­get, og bå­de i Eng­land og i Ita­li­en er tur­ne­rin­ger­ne pi­våb­ne. De sto­re hold er ik­ke sta­bi­le li­ge nu, men det kan va­e­re, at de er det om et par måneder. Der er jo en grund til, at der al­drig er no­gen hold, der vin­der to år i tra­ek. Hvis Ney­mar er ne­de i om­drej­nin­ger til for­å­ret, og Messi er ska­det igen, så har vi en ny si­tu­a­tion. Man må ba­re kig­ge på nu­et og si­ge, at det er im­po­ne­ren­de hvad de pra­este­rer.«

»I øje­blik­ket kan man ik­ke und­gå at gla­e­de sig over Bar­ce­lo­nas tre an­gri­be­re, Messi kom med og gjor­de det fan­ta­stisk, men el­lers har de to an­dre (Ney­mar og Lu­is Suárez, red.) bå­ret og gjort det frem­ra­gen­de, mens han ik­ke var med, og gjort det frem­ra­gen­de. Det er sjovt at se på.«

SA­E­SO­NEN IND­TIL NU LA LIGA: 12 kam­pe, 10 sej­re, 2 ne­der­lag – 30 po­int, målsco­re: 29-12 AF­STAND TIL NUM­MER TO: fi­re po­int CHAM­PIONS LE­AGUE: 5 kam­pe, 4 sej­re, 1 uaf­gjort – 13 po­int, målsco­re: 14-3 AF­STAND TIL NUM­MER TO:

PO­KAL­TUR­NE­RIN­GEN:

I ALT:

HØJ­DE­PUNK­TET:

po­int

Re­al Madrid - Bar­ce­lo­na 0-4

ot­te

1 kamp ud af 2 i 1/16-fi­na­len mod Vil­la­noven­se. Før re­tur­kam­pen er stil­lin­gen 0-0

18 kam­pe, 14 sej­re, 2 uaf­gjor­te, 2 ne­der­lag, målsco­re: 43-15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.