BA­RE BEDST11

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­nu­el Neu­er David Ala­ba Javi Martí­nez Jérõ­me Bo­a­teng Phi­lipp La­hm Xa­bi Alonso Doug­las Cos­ta Ar­tu­ro Vi­dal Tho­mas Mül­ler Arj­en Rob­ben Ro­bert Lewan­dowski

»Man må ven­te, til de to mø­des, for at fin­de ud af, hvem der er bedst. Beg­ge to er vildt im­po­ne­ren­de, men Bar­ce­lo­na er må­ske ba­re lidt bed­re. Bay­ern tab­te til Ar­se­nal. Og det er så vildt med de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter. Inies­ta er den mest spa­en­den­de spil­ler, for­di han får al­le om­kring til at spil­le godt. Så bli­ver det et ret flot slut­pro­dukt, når al­le gør det helt rig­ti­ge, og det går op i en hø­je­re en­hed.«

»Der er nog­le grund­la­eg­gen­de fy­si­ske ting hos Bay­ern. Pep Gu­ar­di­o­la (Bay­ern Mün­chens tra­e­ner, red.) la­eg­ger ik­ke Bar­ce­lo­na-stilen ned over Bay­ern Mün­chen, men han ta­ger en spil­lestil, som han

SA­E­SO­NEN IND­TIL NU BUN­DES­LIGA­EN: 13 kam­pe, 12 sej­re, 1 uaf­gjort – 37 po­int, målsco­re: 40-5 AF­STAND TIL NUM­MER TO: ot­te po­int CHAM­PIONS LE­AGUE: 5 kam­pe, 4 sej­re, 1 ne­der­lag – 12 po­int, målsco­re: 17-3 AF­STAND TIL NUM­MER TO: tre po­int PO­KAL­TUR­NE­RIN­GEN: 2 kam­pe, 2 sej­re, målsco­re 6-2, klar til 1/16-fi­na­len. I ALT: 20 kam­pe, 18 kam­pe, 1 uaf­gjort, 1 ne­der­lag, målsco­re 63-10. HØJ­DE­PUNK­TET: eks­pe­ri­men­te­rer me­get med, og så bru­ger han det bed­ste, som spil­ler­ne kom­mer med. Ek­sem­pel­vis Tho­mas Mül­ler, der er så sta­erk rent fy­sisk og så god til at pla­ce­re sig, og de an­dre er så di­sci­pli­ne­re­de i de­res løb, hvor­i­mod Bar­ce­lo­nas of­fen­siv me­re er det frie flow, hvor der er luk­ket op for kre­a­ti­vi­te­ten. Bay­ern-spil­ler­ne har tra­e­net i at pla­ce­re sig rigtigt i det of­fen­si­ve spil.«

»Gu­ar­di­o­la har de linjer i ba­nen, hvor der ik­ke må stå to i det sam­me om­rå­de. Sker det, skal man for­sky­de. Hvis man la­e­rer det, og sam­ti­dig er så god in­di­vi­du­elt, som de er, ska­ber man rig­tig me­get bold­be­sid­del­se og er ba­re me­get do­mi­ne­ren­de. Og ove­ni har de så det fy­si­ske med spil­le­re som Bo­a­teng, Mül­ler, Lewan­dowski og La­hm, som gør det til et tysk spil med tem­po på af­le­ve­rin­ger­ne og hår­de pas­nin­ger. Det er den na­e­sten per­fek­te kom­bi­na­tion.«

»Sam­ti­dig eks­pe­ri­men­te­rer Pep »Det la­der ik­ke til, at der er no­gen, der kan true dem i de­res na­tio­na­le liga­er, og de kø­rer og­så li­ge igen­nem grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.«

»Jeg har al­drig set et bed­re Bar­ce­lo­na-hold end li­ge nu, selv om de har haft man­ge go­de gen­nem ti­den. Det har va­e­ret fuld­sta­en­digt van­vit­tigt, som Ney­mar har pra­este­ret i ef­ter­å­ret, hvor Messi var va­ek. Og hvor­dan Inies­ta ef­ter sin ska­de har sat det he­le i sce­ne. Han blev klap­pet ud af Ber­nabéu, og det er kun Ma­ra­do­na og Ro­nal­din­ho, der har prø­vet det før i en Bar­ce­lo­na-trø­je.«

»Det er og­så skra­em­men­de, hvad Bay­ern har le­ve­ret. Men li­ge nu er Bar­ce­lo­na bed­re end Bay­ern. Det er, som om de me­ka­nis­mer, der er på Bar­ce­lo­nas hold, er bed­re. Det er må­ske lidt en svag­hed, at Gu­ar­di­o­la er så glad for at eks­pe­ri­men­te­re, som han er. Og med tre mand ne­de bag­ved spil­ler de med me­get høj risiko, og det he­le ti­den. Han kan skif­te sy­stem fle­re gan­ge un­der kam­pe­ne, og i Bay­ern har spil­ler­ne købt he­le pak­ken og fort­stå­et det.«

»For mig at se har Bar­ce­lo­na li­ge det ek­stra tek­ni­ske ni­veau, som man så sid­ste år, hvor Messi eks­plo­de­re­de, da de mød­tes. Der er no­get i det, som de la­ver, som virkelig er sinds­sygt. Bay­ern har det som in­d­ar­bej­de­de me­ka­nis­mer, men når man ser på det mål Messi la­ve­de mod Ro­ma, hvor de spil­ler to 1-2-kom­bi­na­tio­ner li­ge ef­ter hin­an­den, er den der sam­men­ha­eng fan­ta­stisk at se. Der er in­gen an­dre hold, der kan det på sam­me ni­veau.«

»Jeg tror ik­ke, at der er no­gen, der kom­mer til slå dem. Vi kan ik­ke sty­re, om de mø­des i fi­na­len, men jeg tror, at det er de to bed­ste hold. Det er klart, at Bar­ce­lo­na helst ik­ke må mi­ste bå­de Ney­mar og Messi, så har man bal­la­den, men jeg kan ik­ke se an­dre, der når det ni­veau.« har vi set i de se­ne­ste to sa­e­so­ner. I for­ri­ge sa­e­son blev de skilt ad af Re­al Madrid, som ba­re var bed­re, og i for­å­ret blev de skilt ad af Bar­ce­lo­na. De har den ba­sis, der kan ba­e­re dem igen­nem. Hvis man kan brin­ge Bay­ern ned i fart, er de til at ta­le med. Når Arj­en Rob­ben og Doug­las Cos­ta ik­ke er i top­fart, kan man godt gø­re no­get ved Bay­ern. Jeg har sva­e­re­re ved at se, hvor­dan man skal stop­pe Bar­ce­lo­na. Der var så­går en van­vit­tig dis­kus­sion, om Bar­ce­lo­na blev dår­li­ge­re af, at Messi kom til­ba­ge. Det fik man så sva­ret på mod Ro­ma. Men hvis man ta­ger Rob­ben ud af Bay­ern, fal­der hol­det i ni­veau.«

»Der er langt fra slut­nin­gen af novem­ber til slut­nin­gen af maj. Men Bar­ce­lo­na har va­e­ret gen­nem sin sva­e­re pe­ri­o­de (med Mes­sis ska­de, red.) og må igen kø­be ind i ja­nu­ar-vin­du­et. Her­fra for­ven­ter jeg fak­tisk, at hol­det bli­ver bed­re, med­min­dre det bli­ver ramt af ska­der. Man er seks po­int for­an Re­al Madrid i Spanien, og liga­en er na­e­sten af­gjort, så Lu­is En­rique kan spa­re spil­le­re. Så hvis der er no­gen, der skal vin­de Cham­pions Le­ague to år i tra­ek, vil jeg sa­et­te mi­ne pen­ge på Bar­ce­lo­na.«

Bay­ern Mün­chen - Dort­mund 5-1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.