Til­gi­vel­sens tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­RTRA­ET Da Ross Bernste­in i 2009 ud­gav en bi­o­gra­fi om quar­ter­ba­ck-leg­en­den Brett Fav­re, hav­de den to for­si­der, der på ele­gant vis in­dram­me­de, hvor­dan NFL-fans så på en af de mest mar­kan­te skik­kel­ser i NFL igen­nem de fo­re­gå­en­de 17 år. På den ene stod der ’Jeg el­sker Brett Fav­re’. På den an­den ’Jeg ha­der Brett Fav­re’. For så­dan var det med ’The Gun­s­lin­ger’, som den Mis­sis­sip­pi-fød­te quar­ter­ba­ck blev kaldt på grund af hans dum­dri­sti­ge spil­lestil og sta­er­ke ka­stearm. Brett Fav­re var en mand, der altid gik all in, hvil­ket har gjort ham til bå­de en af de mest el­ske­de og mest for­had­te spil­le­re i NFL. Isa­er i Gre­en Bay i sta­ten Wi­scon­sin i Midt­ve­sten. By­en, der med si­ne 100.000 ind­byg­ge­re egent­lig bur­de va­e­re for lil­le til at hu­se et af USAs mest ha­e­der­kro­ne­de sports­hold, Gre­en Bay Pa­ck­ers.

Det var her, Brett Fav­re til­brag­te 16 sa­e­so­ner af kar­ri­e­ren og gjor­de by­ens til­navn, ’Tit­le­town’, re­le­vant igen ved at vin­de en Su­per Bowl ef­ter 29 års tør­ke. Og det er her, at Brett Fav­re i nat dansk tid be­tra­e­der le­gen­da­ri­ske Lam­beau Fi­eld for at la­de sig hyl­de, når Pa­ck­ers of­fi­ci­elt sen­der hans trø­je num­mer 4 på pen­sion i pau­sen af kam­pen mod Chi­ca­go Bears. På sel­ve­ste thanks­gi­ving. Af de selv­sam­me fans, der for seks år si­den føl­te sig for­rå­dt, da han året ef­ter at ha­ve fortr­udt sit selvvalg­te kar­ri­e­re­stop skif­te­de til ae­r­ke­ri­va­len Min­neso­ta Vikings.

»Ti­den la­e­ger al­le sår. Og det er det per­fek­te tids­punkt at hyl­de ham på. Hvil­ken bed­re af­ten at gø­re det på end på thanks­gi­ving i den bed­ste sen­de­tid,« på­pe­ger Claus Elming, tid­li­ge­re NFL-kom­men­ta­tor og stif­ter af gul­klud.dk. Had-/ka­er­lig­heds­for­hold Som inkar­ne­ret Min­neso­ta Vikings-fan har Claus Elming altid haft et had-/ka­er­lig­heds­for­hold til Brett Fav­re.

»Jeg ha­der Pa­ck­ers, men jeg el­sker Brett Fav­re,« har han tid­li­ge­re ud­talt.

»Jeg tror da og­så, Re­al Madrid-fans kan li­de at se Lio­nel Messi spil­le. Man bli­ver jo fa­sci­ne­ret af to­pat­le­ter. Jeg var im­po­ne­ret af hans kva­li­te­ter. At han ene mand bar de 45 an­dre på hol­det på si­ne skul­dre. Han var util­reg­ne­lig, men det var det, der var så fedt ved ham,« ud­dy­ber Claus Elming.

Selv om Fav­re sta­dig er den quar­ter­ba­ck no­gen­sin­de med flest sej­re – i hvert fald ind­til Peyton Man­ning vin­der sin na­e­ste kamp – na­ev­nes han sja­el­dent som en af de al­ler­stør­ste i hi­sto­ri­en. Men der har na­ep­pe va­e­ret en quar­ter­ba­ck i liga­en med sam­me kult­sta­tus som Fav­re.

’Med Fav­re hand­le­de det om uku­e­lig­hed, frem­drif­ten i ly­set af men­ne­ske­lig skrø­be­lig­hed, den kom­plet­te man­gel på for­stil­lel­se, im­pro­vi­sa­to­risk ge­ni­a­li­tet, fra­ek­he­den og – bedst af alt – den re­ne og ska­e­re livs­gla­e­de, han ud­før­te sit job med,’ skrev Mi­cha­el Sil­ver tirs­dag i en klum­me på NFLs hjem­mesi­de om år­sa­gen til, at så man­ge el­sker Brett Fav­re. Fortrød sit kar­ri­e­re­stop Alt det­te aen­dre­de sig i 2008. I marts tog han på en pres­se­kon­fe­ren­ce tå­re­va­e­det af­sked med Pa­ck­ers og sporten. Kon­gen af Gre­en Bay ab­di­ce­re­de, og kron­prin­sen Aa­ron Rod­gers over­tog tro­nen. Få måneder se­ne­re fortrød Fav­re dog sin be­slut­ning, men Pa­ck­ers vil­le kun ta­ge ham til­ba­ge, hvis han gik med til at va­e­re re­ser­ve for Rod­gers. Til Fav­res og fan­se­nes ud­tal­te for­ar­gel­se. Pres­sen sva­el­ge­de i ue­nig­he­den, og for­lø­bet ud­vik­le­de sig til en far­ce, der gav al­vor­li­ge rid­ser i Fav­res ef­ter­ma­e­le.

Det he­le end­te med, at Fav­re blev hand­let va­ek til New York Jets, hvor han spil­le­de en sa­e­son, in­den han la­ve­de det for­bud­te skif­te til Min­neso­ta Vikings.

»Det var su­per­fedt at se ham i Vikings, som han før­te til NFC-fi­na­len, hvor Fav­re blev knust af New Or­le­ans Saints, så han vel ik­ke vil­le ha­ve kun­net stil­le op i en Su­per Bowl. Det er vildt, at han og­så bli­ver hyl­det i Min­neso­ta, som han el­lers pryg­le­de en el­ler to gan­ge om året i si­ne 16 sa­e­so­ner hos Pa­ck­ers. Det er glemt nu,« kon­sta­te­rer Claus Elming.

Da Fav­re for før­ste gang vend­te til­ba­ge til Gre­en Bay med Vikings, fik han en mod­ta­gel­se, der var Lam­beau Fi­elds til­navn, ’The Frozen Tun­dra’, va­er­dig. Buh-rå­be­ne og trø­je­af­bra­en­din­ger­ne er dog et over­stå­et ka­pi­tel. Den lange vej mod til­gi­vel­se slut­te­de of­fi­ci­elt, da han i juli i år blev ind­lem­met i Pa­ck­ers’ Hall of Fa­me for­an 67.000 el­le­vil­de fans, der gav ham stå­en­de ova­tio­ner i over fi­re mi­nut­ter på Lam­beau Fi­eld.

»Sik­ke en må­de at by­de mig vel­kom­men til­ba­ge i fa­mi­li­en. Jeg kan sid­de her og si­ge tak ind­til i mor­gen, og det vil sta­dig ik­ke va­e­re nok,« lød det grå­d­kvalt fra den nu 46-åri­ge kluble­gen­de.

Til­gi­vel­sen tri­um­fe­re­de i sid­ste en­de. I Gre­en Bay la­e­ser man nu igen kun Ross Bernste­ins bog fra den en­de, hvor der står ’Jeg el­sker Brett Fav­re’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.